ÅTER­KOM­MAN­DE

Vi i Kista - - DET HÄN­DER - Med re­ser­va­tion för even­tu­el­la änd­ring­ar.

Svenskt språkcafé på Kis­ta bib­li­o­tek

Vill du bli bättre på att pra­ta svens­ka? Har du svårt att hitta nå­gon att pra­ta med? På bib­li­o­te­ket finns möj­lig­he­ten! Kom och trä­na svens­ka med vå­ra trev­li­ga vo­lon­tä­rer! Varje tis­dag mel­lan kloc­kan 13.00 och 14.30 kan du öva din svens­ka på vårt språkcafé. Vi träf­fas i Lä­ro­sa­len och vi bju­der på fi­ka. Ing­en för­an­mä­lan. Vid frågor kon­tak­ta Eri­ca Palm, Kis­ta bib­li­o­tek, tel.08-508 30 511 el­ler mai­la till: eri­ca.palm@ stock­holm.se

Kom till Rin­ke­bys språkcafé och trä­na din svens­ka!

Väl­kom­men till vårt språkcafé på lör­da­gar kloc­kan 14.00 –15.30. Vi träf­fas över en kopp kaf­fe och pra­tar om allt mel­lan him­mel och jord. Vi har även språkcafé på tors­da­gar kloc­kan 13.00–14.30. Ing­en för­an­mä­lan krävs, kom som du är! Väl­kom­men!

Ishoc­key med Kis­ta Hoc­key 09–10:or

För dig 7–9 år. Börja spe­la ishoc­key. När: Ons­da­gar kl 18.00–19.00. Sam­lig kl 17.30. Var: Hus­by ishall. Ob­li­ga­to­risk ut­rust­ning: skrid­skor, hjälm med gal­ler, hals­skydd och hands­kar el­ler fod­ra­de van­tar. Öv­rig ut­rust­ning lå­nas ut i mån av till­gång. Kost­nad: Gra­tis pro­va-på. In­for­ma­tion: www.kista­hoc­key.nu Trä­ning för tje­jer och kvin­nor Drop in-trä­ning från 13 år. Fotboll, lö­ping, gym­pa/cir­kel­trä­ning och ro­li­ga spor­ter. Man­li­ga in­struk­tö­rer kan fö­re­kom­ma. När: Sön­da­gar 24 ju­ni–30 sep­tem­ber, kl 15.30– 18.00. Var: Spånga fot­bolls­hall, Sol­hems Hag­väg 2.

Cric­ket med Stock­holms aka­de­mis­ka cric­ketsäll­skap

För dig 13–20 år. Lär dig spe­la cric­ket. Ba­ra att kom­ma! När: Månd. till 24 sep­tem­ber kl 18–19.30. Var: Spon­tanid­rott­s­y­tan vid ga­veln av Hus­by ishall. In­fo: 070-996 53 33.

För­e­nings­stöd: Drop-in

Varje ons­dag kl 15.00-18.00 på Fol­kets Hus­by. Råd­giv­ning varje ons­dag för för­e­ning­ar och dig som har idé om att star­ta upp nå­got nytt, or­ga­ni­se­ra dig el­ler få stöd som hy­res­gäst el­ler an­nat. I sam­ar­be­te med ABF Stock­holm, Räd­da Bar­nen och Hy­res­gäst­för­e­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.