Gu­nil­la och Fe­li­cia tar Pip­pi till Rin­ke­by

Ny ra­di­o­föl­je­tong sänds i Barn­ra­di­on

Vi i Kista - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård

Rin­ke­by är plat­sen där en ny ra­di­o­föl­je­tong ut­spe­lar sig. Be­rät­tel­sen är in­spi­re­rad av Pip­pi Långstrump och kom­mer att sän­das på Barn­ra­di­on i höst.

– Den hand­lar om en mo­dern flic­ka som är li­ka mo­dig och snäll som Pip­pi, sä­ger för­fat­ta­ren Gu­nil­la Lund­gren.

Gu­nil­la Lund­gren har skri­vit be­rät­tel­sen till­sam­mans med 17-åri­ga Fe­li­cia från Rin­ke­by. De har ock­så sam­ar­be­tat med ett an­tal barn från en skri­var­verk­stad i Rin­ke­by.

Ra­di­o­föl­je­tong­en är in­spi­re­rad av Pip­pi Långstrump, skri­ven av Astrid Lind­gren. Astrid Lind­grens ef­ter­le­van­de släk­ting­ar gick med på att lå­ta Pip­pi Långstrump in­spi­re­ra be­rät­tel­sen, ef­ter att de fick hö­ra att in­koms­ter­na från pro­jek­tet kom­mer att gå till ett bib­li­o­tek för roms­ka barn i Ru­mä­ni­en. Men den hand­lar in­te om Pip­pi. Den här be­rät­tel­sen hand­lar om en flic­ka som är hem­lös och so­ver i bil.

– Den hand­lar om en mo­dern flic­ka som är li­ka mo­dig och snäll som Pip­pi. Den är bå­de ro­lig och sorg­lig, pre­cis som be­rät­tel­ser­na om Pip­pi. Den hand­lar myc­ket om hur man kan va­ra snäll, be­rät­tar Gu­nil­la Lund­gren.

Föl­je­tong­en kom­mer att sän­das på barn­ra­di­on från och med den 29 ok­to­ber. Den kom­mer ock­så att över­sät­tas till språ­ken roms­ka, fins­ka, meän­ki­e­li, sa­mis­ka och jid­disch. Och den har rönt stor upp­märk­sam­het.

– Den har ska­pat stort in­tres­se, bå­de i Sve­ri­ge och ut­om­lands. Det har fun­nits öns­ke­mål om att vi ska gö­ra en bok av den, men det vet vi in­te än om det blir av.

Det är in­te förs­ta gång­en som Gu­nil­la Lund­gren lå­ter sin be­rät­tel­se ut­spe­la sig i Rin­ke­by.

– Min all­ra förs­ta bok, från 1972, hand­la­de om en romsk flic­ka som bod­de i Rin­ke­by.

Även skri­var­verk­sta­den har gjort lik­nan­de pro­jekt. Bland an­nat har de skri­vit boken Askung­en i Rin­ke­by.

– Det är ro­ligt att sät­ta Rin­ke­by på kar­tan, på ett po­si­tivt sätt, av­slu­tar Gu­nil­la Lund­gren.

”Det har fun­nits öns­ke­mål om att vi ska gö­ra en bok av den, men det vet vi in­te än om det blir av.”

FO­TO: STI­NA GULLANDER

FÖR­FAT­TA­RE. Gu­nil­la Lund­gren sä­ger att be­rät­tel­sen hand­lar myc­ket om hur man kan va­ra snäll.

FO­TO: STI­NA GULLANDER

FÖR­FAT­TA­RE. Gu­nil­la Lund­gren och Fe­li­cia har skri­vit be­rät­tel­sen om Pip­pi i Rin­ke­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.