At­tac­ker mot kom­mu­nen skakar Spånga-Tens­ta

Fem at­tac­ker i Spånga-Tens­ta på tre vec­kor

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

Fem at­tac­ker in­om lop­pet av tre vec­kor har skett i Spång­aTens­ta, minst fy­ra var di­rekt rik­ta­de mot kom­mu­na­la verk­sam­he­ter. Stads­dels­di­rek­tör Per Kjel­lan­der ef­ter­ly­ser nu en kraft­sam­ling, bå­de från myn­dig­he­ter och po­li­tiskt håll.

Brinnande bildäck släng­des in på med­bor­gar­kon­to­ret, en bil sat­tes i brand och för­stör­de den scen som ha­de byggts upp in­för en ung­doms­fes­ti­val och fle­ra skott av­los­sa­des mot so­ci­a­la in­sats­grup­pens kon­tor.

På tre vec­kor har fem at­tac­ker skett mot kom­mu­na­la verk­sam­he­ter i Spång­aTens­ta (se fak­taru­ta).

Per Kjel­lan­der, stads­dels­di­rek­tör, och fle­ra med ho­nom, har job­bat i ett se­dan dess.

Ar­be­tet har hand­lat myc­ket om lo­gistik – att byg­ga en till­fäl­lig re­cep­tion, lö­sa ar­bets­plat­ser för an­ställ­da som just nu in­te kan sit­ta vid si­na van­li­ga skriv­bord. Och om att hål­la igång verk­sam­he­ten.

Han tror in­te att den se­nas­te ti­dens hän­del­ser är nå­gon slump.

– At­tac­ker­na är stör­re än Spånga-Tens­ta, stör­re än Stock­holms stad. Det är ett an­grepp på sam­häl­let. Pa­ral­lellt på­går ett ak­tivt ifrå­ga­sät­tan­de av det vi gör på stads­dels­för­valt­ning­en. Al­la för­änd­ring­ar mö­ter våld­samt mot­stånd. Jag får ”re­kom­men­da­tio­ner” och ”tips” på hur jag bor­de age­ra. In­te hot men ano­ny­ma på­tryck­ning­ar. Det finns krafter som in­te gil­lar det vi gör, sä­ger Per Kjel­lan­der.

Ett ex­em­pel var när pro­jek­tet Or­tens verk­lig­het, som hjäl­per unga fö­re det­ta kri­mi­nel­la att in­te åter­fal­la i brott, flyt­ta­des från so­ci­a­la in­sats­grup­pen till pre­ven­tions­en­he­ten. En tek­ni­ka­li­tet, men som led­de till ryk­ten om att verk­sam­he­ten skul­le läg­gas ner, och pro­tes­ter.

Och ny­li­gen för­sök­te nå­gon hac­ka sig in i stads­de­lens mejl­sy­stem och gö­ra ett mass­ut­skick till al­la an­ställ­da med be­skyll­ning­ar och ifrå­ga­sät­tan­den.

– Det miss­lyc­ka­des som tur var. Som en­skild hän­del­se är det ing­en stor sak, men sam­man­ta­get så blir det stort, sä­ger Per Kjel­lan­der.

Han är fru­stre­rad över att de se­nas­te vec­kor­nas hän­del­ser in­te har fått stör­re upp­märk­sam­het.

– Jag är arg fak­tiskt, för mig är det obe­grip­ligt att sam­häl­let i stort in­te age­rar star­ka­re och mer kraft­fullt. Ha­de sam­ma sak hänt nå­gon an­nan­stans, säg i Öre­bro, är jag över­ty­gad om att det skul­le upp­märk­sam­mas från bå­de riks­po­li­ti­ker och le­dan­de fö­re­trä­da­re för myn­dig­he­ter. Det är kanske kon­tro­ver­si­ellt att tyc­ka det, men det är min upp­le­vel­se, sä­ger han.

Per Kjel­lan­der ef­ter­ly­ser en kraft­sam­ling.

– Vi be­hö­ver stöd från he­la sam­häl­let. Att man sät­ter ner for­ten och sä­ger ”det­ta är in­te okej”. Vi mås­te job­ba emot de här kraf­ter­na i bå­de ord och hand­ling, sä­ger han.

Han tyc­ker att den lo­ka­la po­li­sen ser pro­ble­ma­ti­ken och be­skri­ver dem som ett bra stöd.

Niclas An­ders­son är lo­kal­po­lis­chef i po­lis­om­rå­de Rin­ke­by, som även Spång­aTens­ta till­hör.

– Vi ser oer­hört all­var­ligt på de här hän­del­ser­na och pri­o­ri­te­rar dem högt. Vi vet in­te vil­ka som lig­ger bakom men har valt att ut­re­da samt­li­ga at­tac­ker på sam­ma stäl­le, så att vi in­te mis­sar nå­gon in­for­ma­tion. Men in­nan vi har nå­gon gär­nings­man är det svårt att spe­ku­le­ra i mo­tiv, sä­ger Niclas An­ders­son.

Han de­lar del­vis Per Kjel­lan­ders be­skriv­ning av att det va­rit märk­ligt tyst om hän­del­ser­na.

– Folk går in­te man ur hu­se för att för­sva­ra stads- de­len pre­cis. Jag tror att me­dia till viss del bi­drar till det, vi har fått gans­ka få frå­gor i ar­be­tet med det­ta, sä­ger han.

Tid­ning­en har sökt fi­nans­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård (S) för en in­ter­vju men får sva­ret att det in­te finns tid. I en kom­men­tar via mejl be­skri­ver Ka­rin Wann­gård at­tac­ker­na som ”full­stän­digt för­kast­li­ga”.

– Jag de­lar den fru­stra­tion som finns i Spång­aTens­ta och kan för­stå käns­lan av att det som hänt in­te fått till­räck­ligt stor upp­märk­sam­het, skri­ver hon.

Hon be­to­nar sam­ti­digt att att sta­den har satt in ex­tra re­sur­ser.

– Vi har en be­red­skaps­plan på stads­dels­ni­vå som all­tid sätts in vid den här ty­pen av si­tu­a­tio­ner. Dess­utom har sta­den centralt följt ut­veck­ling­en, ge­nom­fört sä­ker­hets- och trygg­hets­ska­pan­de åt­gär­der vid var­je en­skild hän­del­se samt er­bju­dit övrig prak­tisk hjälp med lo­ka­ler och an­nat, skri­ver Ka­rin Wann­gård.

På för­valt­nings­hu­set i Lun­da hop­pas Per Kjel­lan­der att han och hans med­ar­be­ta­re nu får ro att job­ba på som van­ligt. Men det finns en oro för per­so­nal­flykt från stads­de­len, vil­ket han även lyf­te till de lo­ka­la po­li­ti­ker­na un­der för­ra vec­kans nämnd­sam­man­trä­de.

– Vi har re­dan idag svårt att re­kry­te­ra per­so­nal till Spånga-Tens­ta och nu är ris­ken stor att det att bli än­nu svå­ra­re. Det är en del som har sagt att de över­vä­ger att läm­na. Vi be­hö­ver va­ra en at­trak­tiv ar­bets­gi­va­re men jag vet in­te hur vi ska va­ra det i det här lä­get. Det är nå­got vi får ar­be­ta vi­da­re med, sä­ger Per Kjel­lan­der.

FÖR­STÖRD. En­trén till för­valt­ning­en ska­da­des värst i at­tac­ken.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

VIK­TIGT. Till för­valt­ning­en kom­mer Spånga-Tensta­bor­na bland an­nat för att re­gi­stre­ra fa­der­skap, sö­ka för­sko­le­plats, för­sörj­nings­stöd el­ler äldre­bo­en­de. ”Ett ned­stänkt för­valt­nings­hus skul­le få för­ödan­de kon­se­kven­ser för väl­digt många, det får in­te hän­da, sä­ger stads­dels­di­rek­tö­ren Per Kjel­lan­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.