Dags för Rin­ke­by Kul­tura­re­na

Vi i Kista - - NYHETER -

Rin­ke­by Kul­tura­re­na är ett sam­ar­bets­pro­jekt mel­lan Fö­re­na­de För­or­ter, Rin­ke­by fram­tids­kom­mit­té och Rin­ke­by Fol­kets hus. Pro­jek­tet fi­nan­sie­ras av Kul­tur­rå­dets sats­ning ”kre­a­ti­va plat­ser”.

Till att bör­ja med finns tre kur­ser att sö­ka till, men un­der hös­ten kom­mer fler ak­ti­vi­te­ter att pre­sen­te­ras.

Bland de förs­ta kur­ser­na finns en kul­turar­ran­görs­kurs, där del­ta­gar­na får lä­ra sig att pro­du­ce­ra ett kul­turar­range­mang och en ung­doms­le­dar­ut­bild­ning; bå­da led­da av Sa­man Sok­han­ran.

Det finns ock­så en skrivar­kurs, ledd av Da­ni­el Boya­ci­oglu, där del­ta­gar­na bland an­nat får lä­ra sig att rö­ra sig mel­lan oli­ka lit­te­rä­ra gen­rer.

’FO­TO: ANDRE­AS ENBUSKE

SKRIVAR­KURS. Da­ni­el Boya­ci­oglu le­der hös­tens skrivar­kurs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.