Ef­ter at­tac­ker­na – SIG by­ter lo­ka­ler

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou stel­la.pa­pa­pa­na­gi­o­tou@di­rekt­press.se

Ef­ter att So­ci­a­la in­sats­grup­pens lo­kal be­sköts en natt för tre vec­kor se­dan flyt­ta­des verk­sam­he­ten där­i­från. Nu är det be­stämt att flyt­ten blir per­ma­nent – av sä­ker­hets­skäl.

Vi kan in­te ga­ran­te­ra sä­ker­he­ten i den gam­la lo­ka­len.

Ef­ter att So­ci­a­la in­sats­grup­pens lo­kal be­sköts en natt för tre vec­kor se­dan flyt­ta­des verk­sam­he­ten där­i­från. Nu är det be­stämt att flyt­ten blir per­ma­nent – av sä­ker­hets­skäl.

Två nät­ter i rad at­tac­ke­ra­des So­ci­a­la in­sats­grup­pens (SIG) lo­kal i Tens­ta. Först kros­sa­des al­la föns­terru­tor och nat­ten ef­ter sköt nå­gon fle­ra skott mot lo­ka­lens fa­sad.

Det var för tre vec­kor se­dan och se­dan dess har per­so­na­len ar­be­tat från för­valt­nings­hu­set på Fa­gers­ta­ga­tan i Lun­da.

Nu är det be­stämt att de ska stan­na där.

– Jag fat­ta­de be­slu­tet av ar­bets­mil­jöskäl. Vi kan in­te ga­ran­te­ra sä­ker­he­ten i den gam­la lo­ka­len, sä­ger stads­dels­di­rek­tö­ren Per Kjel­lan­der.

SIG job­bar med att stöt­ta unga som vill läm­na en kri­mi­nell livs­stil.

Fort­sät­ter med fy­ra lot­sar

Fram till nu har verk­sam­he­ten i Spånga-Tens­ta ar­be­tat med unga i bå­de den eg­na stads­de­len och i Rin­ke­byKis­ta.

Två så kal­la­de ” lot­sar”, som per­so­na­len som job­bar med ung­do­mar­na he­ter, för var­je stads­del.

I vå­ras fat­ta­des be­slu­tet att en ny SIG- verk­sam­het ska byg­gas upp i Rin­ke­by-Kis­ta. Sam­ti­digt fort­sät­ter Spång­aTens­ta med fy­ra lot­sar.

– Det är allt­så en för­dubb­ling av per­so­nal­styr­kan för vår stads­del. Vi kom­mer att kun­na hjäl­pa fler och hö­ja kva­li­te­ten. Nu ska var­je lots in­te job­ba med fler än 10 unga åt gång­en, per­so­na­len kom­mer att få mer tid att stöd­ja dem, sä­ger Ab­di-Nur Is­se, av­del­nings­chef för in­di­vid och fa­mil­je­omsorg, som SIG till­hör.

För- och nack­de­lar

Han tyc­ker att det finns bå­de för- och nack­de­lar med att nu­me­ra sit­ta i för­valt­nings­hu­set i Lun­da.

– Nack­de­len är att folk har lärt sig var vi finns och vant sig vid att gå dit. Sam­ti­digt är det in­te nå­gon stör­re för­änd­ring, man kan ringa sin lots som van­ligt och ha mö­ten på and­ra stäl­len än för­valt­nings­hu­set. Och vis­sa da­gar i vec­kan är vi ute på fäl­tet, sä­ger Ab­di-Nur Is­se.

Blir mer in­te­gre­rat

För­de­len med att sit­ta med res­ten av so­ci­al­tjäns­ten me­nar han är att SIG blir mer in­te­gre­rat med öv­ri­ga av­del­ning­ar.

– Det be­hövs nu när verk­sam­he­ten ska ut­veck­las, sä­ger han.

Rekry­te­ring­en av so­ci­o­no­mer till två av lots­tjäns­ter­na på­går just nu.

– Jag hop­pas att vi har två nya kol­le­gor på plats så snart som möj­ligt, sä­ger Ab­di-Nur Is­se.

FO­TO: MI­KAEL ANDERSSON

NY BAS. I för­valt­nings­hu­set på Fa­gers­ta­ga­tan i Lun­da kom­mer SIG att ha sin bas. Bygg­na­den re­no­ve­ras fort­fa­ran­de ef­ter bran­d­at­tac­ken för en må­nad se­dan.

FO­TO: PRIVAT

CHEF. Ab­di-Nur Is­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.