17-åring åta­las för mord

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ulrica Andersson ulrica.andersson@di­rekt­press.se

Det är en väl­digt om­fat­tan­de ut­red­ning, det tar ju en viss tid. Vi har på­bör­jat slut­del­giv­ning, där­för blev han häk­tad nu.

En 17-årig poj­ke är på väg att åta­las som en­sam gär­nings­man för mor­det på en man, som sked­de på en piz­ze­ria i Rin­ke­by i ja­nu­a­ri.

Ef­ter att ha va­rit an­hål­len i sin från­va­ro i fy­ra da­gar, kun­de poj­ken gri­pas och fö­ras till ar­res­ten. Han häk­ta­des av tings­rät­ten för­ra vec­kan, som mis­s­tänkt för mor­det då en man sköts till döds på en piz­ze­ria i Rin­ke­by.

Mor­det sked­de vid 18.30ti­den mån­da­gen den 8 ja­nu­a­ri.

– Han är den en­da som är mis­s­tänkt för mor­det. Ing­en an­nan kom­mer att åta­las som pla­nen är nu, sä­ger åkla­ga­ren Olof Calm­vik.

Vil­ken be­vis­ning som po­lis och åkla­ga­re har mot 17åring­en vill han in­te be­rät­ta än.

– Det finns en mängd om­stän­dig­he­ter som pe­kar i den rikt­ning­en, sä­ger han.

”Han för­ne­kar brott”

I vec­kan har poj­kens för­svars­ad­vo­kat fått för­un­der­sök­nings­ma­te­ri­a­let på om­kring 3 000 si­dor och mer ma­te­ri­al kom­mer.

När åtal kan väc­kas be­ror på om för­sva­ret har nå­got att in­vän­da el­ler in­te, men Olof Calm­vik räk­nar med att det blir in­om någ­ra vec­kor.

Hur stäl­ler sig 17-åring­en till miss­tan­kar­na?

– Han för­ne­kar brott, men jag kan in­te kom­men­te­ra det vi­da­re än så.

Poj­ken har va­rit häk­tad un­der en och en halv må­nad i mars och april, även då mis­s­tänkt för mor­det. Tings­rät­ten höll då in­te med åkla­ga­ren om att det fanns syn­ner­li­ga skäl att ha ho­nom häk­tad un­der den långa ut­red­nings­ti­den. Istäl­let har han va­rit LVU-pla­ce­rad.

– Det är en väl­digt om­fat­tan­de ut­red­ning, det tar ju en viss tid. Vi har på­bör­jat slut­del­giv­ning, det är där­för han blev häk­tad nu, sä­ger Olof Calm­vik.

Yt­ter­li­ga­re tre per­so­ner har ti­di­ga­re va­rit häk­ta­de i må­let men släppts av åkla­ga­ren.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFSSON

SKJUTNING. Det var den 8 ja­nu­a­ri år som en man mör­da­des in­ne på piz­ze­ri­an i Rin­ke­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.