Per­so­na­len vitt­nar om tyst­nads­kul­tur

Lågt i tak och härskar­tek­ni­ker från che­fer om man rap­por­te­rar hot el­ler and­ra in­ci­den­ter på job­bet. Det vitt­nar per­so­nal in­om Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning om.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON stel­la.pa­pa­pa­na­gi­o­tou@di­rekt­press.se

■■ Lågt i tak och härskar­tek­ni­ker från che­fer om man rap­por­te­rar hot el­ler and­ra in­ci­den­ter på job­bet. Det vitt­nar per­so­nal in­om Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning om.

In­ci­den­ter un­der ar­bets­tid, som till ex­em­pel hot, våld, ska­dor el­ler ris­ker man ob­ser­ve­rar ska en­ligt rikt­lin­jer i Stock­holms stad rap­por­te­ras i Kia, ett in­ternt sy­stem för al­la an­ställ­da in­om sta­den. ”Hell­re för myc­ket än för li­te”, är den of­fi­ci­el­la upp­ma­ning­en.

Men i Spånga-Tens­ta vitt­nar an­ställ­da om att det­ta in­te ses med bli­da ögon bland che­fer, vil­ket Sve­ri­ges Ra­dio var först att be­rät­ta om.

– Den som rap­por­te­rar hän­del­ser kan få su­ra blic­kar av che­fen, el­ler så pra­tar in­te che­fen med den an­ställ­de på en vec­ka. Man kan bli från­ta­gen ro­li­ga ar­bets­upp­gif­ter och det fö­re­kom­mer att an­ställ­da kal­las in på ”kons­ti­ga sam­tal”, be­rät­tar en an­ställd in­om för­valt­ning­en, som vill va­ra ano­nym, för Stock­hol­mDi­rekt.

De ” kons­ti­ga sam­ta­len” hand­lar of­ta mer om den an­ställ­da själv än om hän­del­sen, en­ligt käl­lan.

– Man sä­ger ”jag såg att du rap­por­te­rat det här i Kia, be­hö­ver du stöd?”. Man fo­ku­se­rar allt­så på den an­ställ­das käns­lor i stäl­let för på vil­ka åt­gär­der som kan be­hö­vas för att hän­del­sen in­te ska upp­re­pas, sä­ger hen. Ge­nom­sy­ran­de pro­blem En an­nan an­ställd me­nar att det är en del av ett ar­bets­mil­jöpro­blem som ge­nom­sy­rar verk­sam­he­ten.

– Det är in­te ovan­ligt att bli för­löj­li­gad el­ler ut­skälld av che­fen. Det ska­pas in­tri­ger och che­fer ta­lar il­la om varand­ra vil­ket på­ver­kar al­la an­ställ­da. Jag har vid fle­ra till­fäl­len trös­tat leds­na kol­le­gor och jag har själv ång­est på job­bet på grund av ar­bets- mil­jön, sä­ger per­so­nen, som job­bar på en enhet in­om stads­dels­ut­veck­ling.

Char­les Lang, är hu­vud­skydds­om­bud i Spånga-Tens­ta.

– Jag har in­te haft upp­dra­get som hu­vud­skydds­om­bud så länge och blev upp­märk­sam­mad på det­ta för en må­nad se­dan. Från fac­kets si­da ser vi att det finns ex­em­pel där per­so­nal valt att in­te rap­por­te­ra hän­del­ser som till ex­em­pel hot, i Kia, för man vill in­te gö­ra sig be­svär­lig, sä­ger Char­les Lang. ”Ser all­var­ligt på det” Han be­skri­ver det som en nor­ma­li­se­rings­kul­tur och att fac­ket nåtts av upp­gif­ter om att fle­ra an­ställ­da fått ut­stå härskar­tek­ni­ker från che­fer.

– Vi ser väl­digt all­var­ligt på det­ta, vi vill ju ald­rig att hot och våld nor­ma­li­se­ras till

Vi vill ju ald­rig att hot och våld nor­ma­li­se­ras.

den grad att man till slut in­te ser det som en in­ci­dent, sä­ger han.

Se­dan pro­ble­met upp­märk­sam­mats i me­dia har ett med­de­lan­de från stads­dels­di­rek­tö­ren Per Kjellander gått ut till al­la an­ställ­da via intra­nä­tet och på ett in­for­ma­tions­mö­te.

Där upp­munt­ra­de han med­ar­be­tar­na att rap­por­te­ra hän­del­ser – samt att hö­ra av sig di­rekt till ho­nom om man kän­ner sig il­la be­hand­lad av sin när­mas­te chef.

En vik­tig mar­ke­ring, tyc­ker hu­vud­skydds­om­bu­det Char­les Lang.

Che­fer får på­min­nel­se

Per Kjellander sä­ger att han ser all­var­ligt på upp­gif­ter­na. Han näm­ner ett an­tal åt­gär­der som vid­ta­gits se­dan han fick hö­ra om pro­ble­met för cir­ka tre vec­kor se­dan.

– Al­la che­fer har fått en på­min­nel­se om att det är vik­tigt att åter­rap­por­te­ra till an­ställ­da som an­mält en hän­del­se. Vi har ock­så sett över de de­lar av vårt in­tern­kon­troll­sy­stem som är till för att mins­ka ris­ken för att nå­gon ut­sätts för otill­bör­lig påverkan ge­nom till ex­em­pel hot, sä­ger Per Kjellander.

”Ta tag i ar­bets­mil­jön”

I nu­lä­get går det in­te att age­ra mer än på ett ge­ne­rellt plan, me­nar han.

– Jag vet in­te vil­ka en­he­ter det ska hand­la om. Vi har med­de­lar­fri­het och det är olag­ligt för mig att ef­ter­fors­ka var me­di­er­na har fått si­na upp­gif­ter ifrån. Men ha­de det va­rit ett ut­brett pro­blem så ha­de jag känt till det. Un­der de vec­kor­na som gått se­dan jag skic­ka­de ut med- de­lan­det till med­ar­be­tar­na så är det ing­en som har kon­tak­tat mig, sä­ger Per Kjellander.

Att ing­en kon­tak­tat stads­dels­di­rek­tö­ren tyc­ker en av de an­ställ­da vi ta­lat med in­te är så kons­tigt.

– Det finns en ut­bredd tyst­nads­kul­tur, man vet att man in­te ”får” pra­ta om pro­ble­men. Man be­hö­ver ta tag i den psy­ko­so­ci­a­la ar­bets­mil­jön på ett struk­tu­rellt plan in­om stads­de­len, sä­ger hen.

Att det skul­le fin­nas en tyst­nads­kul­tur för­vå­nar Per Kjellander, men han sä­ger sam­ti­digt:

– Om de upp­le­ver att den kul­tu­ren finns så tyc­ker jag att de ska ge mig chan­sen att mot­be­vi­sa det, ex­em­pel­vis ge­nom att gö­ra som jag väd­jat till dem: kon­tak­ta mig!

Vi ser väl­digt all­var­ligt på det­ta, vi vill ju ald­rig att hot och våld nor­ma­li­se­ras till den grad att man till slut in­te ser det som en in­ci­dent. CHAR­LES LANGE, HU­VUD­SKYDDS­OM­BUD I SPÅNGA-TENS­TA

Det är in­te ovan­ligt att bli för­löj­li­gad el­ler ut­skälld av che­fen. Det ska­pas in­tri­ger och che­fer ta­lar il­la om varand­ra vil­ket på­ver­kar al­la an­ställ­da. ANO­NYM AN­STÄLLD PÅ SPÅNGA-TENS­TA STADS­DELS­FÖR­VALT­NING

Ha­de det va­rit ett ut­brett pro­blem så ha­de jag känt till det. Un­der de vec­kor­na som gått se­dan jag skic­ka­de ut med­de­lan­det till med­ar­be­tar­na så är det ing­en som har kon­tak­tat mig. PER KJELLANDER, STADSDELSDIREKTÖR I SPÅNGA-TENS­TA

UPP­MA­NAR. Stads­dels­di­rek­tö­ren i Spånga-Tens­ta, Per Kjellander, upp­ma­nar an­ställ­da att hö­ra av sig di­rekt till ho­nom om de upp­le­ver att de ut­sätts för hot och på­tryck­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.