Tex­ti­la ut­tryck för för­änd­ring

Vi i Kista - - NYHETER -

Bro­de­ri­klub­ben BK stäl­ler ut verk på di­gi­tal skärm på Kis­ta bib­li­o­tek un­der ok­to­ber.

De be­skri­ver sig själ­va som en fe­mi­nis­tisk och se­pa­ra­tis­tisk syjun­ta. I de­ras verk bro­de­ras till ex­em­pel po­pu­lär­kul­tu­rel­la re­fe­ren­ser till tv-pro­gram el­ler låttex­ter.

Fri­da Ar­nqvist Eng­ström, grundare av be­grep­pet ”ge­ril­la­s­löjd”, in­le­der en works­hop på tisdag kloc­kan 17:30: ”För­änd­ra värl­den med slöjd”. Eve­ne­mang­et be­skrivs även som ett tex­tilt ma­ker­spa­ce och hålls av Bro­de­ri­klub­ben BK.

För­ra vec­kan var det hus­mors­graf­fitiworks­hop på Rin­ke­by bib­li­o­tek.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

VERK. Po­pu­lär­kul­tu­rel­la re­fe­ren­ser finns med på Bro­de­ri­klub­bens verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.