Po­li­sens kraft­tag mot or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het

Vi i Kista - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Vis­sa stäl­len har vi kun­nat kopp­la till kri­mi­nel­la nät­verk, ut­i­från vårt eget spa­nings­ar­be­te.

De se­nas­te vec­kor­na har po­li­sen på­bör­jat ett nytt ar­bets­sätt i Jär­va. Till­sam­mans med and­ra myn­dig­he­ter gör de be­sök hos nä­ringsid­ka­re, för att se att de föl­jer spel­reg­ler­na på al­la plan.

– Vi vill mot­ver­ka att det ut­veck­las ett pa­ral­lell­sam­häl­le med and­ra reg­ler än i det van­li­ga sam­häl­let, det sä­ger Erik Ahnlund, ope­ra­tiv ko­or­di­na­tor i Lo­kal­po­lis­om­rå­de Rin­ke­by.

Han be­rät­tar att po­li­sen i Jär­va un­der den se­nas­te ti­den har bör­jat med en slags ge­men­sam­ma in­sat­ser, där de sam­ar­be­tar med and­ra myn­dig­he­ter rent ope­ra­tivt. Till­sam­mans med Skat­te­ver­ket, Ar­bets­mil­jö­ver­ket och and­ra myn­dig­he­ter ger de sig ut på stan och be­sö­ker nä­ringsid­ka­re.

– Det är ing­et dra­ma­tiskt. Vi knac­kar på och sä­ger ”hej hej”. Se­dan gör al­la myn­dig­hets­per­so­ner sin grej. Kol­lar kas­sa­han­te­ring, per­so­nal­lig­ga­re och så vi­da­re.

– Se­dan kan vi hit­ta oli­ka sa­ker. På nå­got stäl­le sak­na­des det brand­släc­ka­re. Nå­gon­stans ha­de de svart ar­bets­kraft. Och nå­gon­stans har vi hit­tat nar­ko­ti­ka. Vi har hit­tat bris­ter på näs­tan al­la plat­ser vi har be­sökt.

Hål­lit på ett par vec­kor

In­sat­sen har på­gått ett par vec­kor, men pla­ne­ring­en har på­gått länge. Hit­tills har de hun­nit med ett att be­sö­ka ett fem­ton­tal stäl­len. Men nå­got slut­da­tum finns in­te satt; det rör sig sna­ra­re om ett nytt ar­bets­sätt än en till­fäl­lig in­sats. Det har va­rit oli­ka sa­ker som har le­gat till grund för vil­ka stäl­len de be­sö­ker.

– Vi vet ju om att i vis­sa bran­scher är det stör­re risk för bris­ter. Och vis­sa stäl­len har vi kun­nat kopp­la till kri­mi­nel­la nät­verk, ut­i­från vårt eget spa­nings­ar­be­te. Men vi har ock­så gjort någ­ra helt slump­mäs­si­ga kon­trol­ler.

Erik Ahnlund sä­ger att det har va­rit re­la­tivt li­ten kon­troll av de här bran­scher­na i Jär­va ti­di­ga­re.

– Jag har inga siff­ror på det men det ver­kar så. Jag vet in­te vad det kan be­ro på, om det är av ar­bets­mil­jöskäl kanske. Det kan ju vara lät­ta­re att ge­nom­fö­ra de här in­sat­ser­na när vi al­la åker ut till nä­ringsid­kar­na till­sam­mans.

”Förs­ta gång­en här”

Den här sor­tens sam­la­de in­sat­ser har ge­nom­förts i Mal­mö, Bot­kyr­ka och Sö­der­täl­je ti­di­ga­re – men här i Jär­va har det ald­rig gjorts i den här ska­lan för­ut.

– Det är förs­ta gång­en vi gör det på så bred front här. Men det är in­te sista gång­en. Vi ser att det finns ett stort be­hov av yt­ter­li­ga­re kon­trol­ler och kän­ner att vi hit­tills har träf­fat rätt.

FOTO: MOSTPHOTOS OCH PRI­VAT

IN­SATS. ”Det är förs­ta gång­en vi gör en in­sats på så bred front här. Men det är in­te sista gång­en. Vi ser att det finns ett stort be­hov av yt­ter­li­ga­re kon­trol­ler och kän­ner att vi hit­tills har träf­fat rätt”, sä­ger Erik Ahnlund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.