Ung­do­mar de­sig­nar fram­ti­dens lykt­stol­par

Kanske har de mo­bil­lad­da­re, SOS-larm och ener­gi häm­tad från barns le­kar till år 2040. Fram­ti­dens lykt­stol­par var te­mat för de ton­å­ring­ar som val­de att hänga på Tech Tens­ta un­der höst­lo­vet.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son

Stock­holm ska va­ra värl­dens smar­tas­te stad år 2040.

– Det känns som en ära att va­ra en del av ett vik­tigt och stort pro­jekt, sä­ger Ily­as som är mitt up­pe i ska­pan­det av sin lykt­stol­pe på da­torn.

Den är brun till skill­nad mot da­gens of­tast grå av plåt, alu­mi­ni­um el­ler gjut­järn. På var si­da har han pla­ce­rat en bänk med rygg­stöd och i stol­pens fot finns ladd­sta­tio­ner för smartp­ho­nes.

Ing­en vi­sion är för stor. I ung­do­mar­nas ska­pel­ser finns det ka­me­ror i stol­par­na och tryc­ker nå­gon på SOS-knap­pen går ka­me­ran igång och larm­cen­tra­len ser om­gå­en­de vad som hän­der.

– Som si­do­te­ma val­de ung­do­mar­na ” Trygg­het och sam­la folk”, sä­ger Dhaks­hy Holm­gren, sam­ord­na­re på Tech Tens­ta.

På väg­gen sit­ter fle­ra po­stit med tips på vad lykt­stol­par i fram­ti­den ska ha för ex­tra­funk­tio­ner. Som ex­em­pel kan det vid lek­plat­ser et­ce­te­ra fin­nas tek­nik som gör att ener­gin från le­kan­de barn, fot­bolls­spe­la­re ge­ne­re­rar ” liv” till stol­par­nas oli­ka funk­tio­ner.

– Det är li­te som en hob­by, sä­ger Ily­as om att job­ba med tek­nik, gra­fik och de­sign.

Liksom Ily­as bru­kar Mu­sta­fa ta sig till Tech Tens­ta på le­di­ga kväl­lar, hel­ger och lov.

Mu­sta­fa gör re­dan eg­na spel och tyc­ker att det är ro­li­ga­re att lä­ra sig på Tech Tens­ta än att so­va bort lo­ven.

– Al­la pro­jekt är ro­li­ga, tilläg­ger han.

Vem skul­le in­te vil­ja lä­ra sig hur man fil­mar med en drö­na­re, el­ler gö­ra eg­na vi­de­o­ef­fek­ter?

– Det här är den en­da tek­nik­in­rik­ta­de ung­doms­går­den i Sve­ri­ge, tror jag, sä­ger Dhaks­hy Holm­gren. Vi in­te­ra­ge­rar med in­for­ma­tions­och tek­nik­fö­re­ta­gen i Kis­ta och just det här med fram­ti­dens lykt­stol­par har även uni­ver­si­tets­stu­den­ter syss­lat med.

Kanske kom­mer idén att lykt­stol­par ska ha pa­ra­ply­funk­tion från Tensta­gång­en.

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

SKAPARGLÄDJE. Ily­an Tur­gun ska pla­ce­ra ett rygg­stöd på sin kom­bi­ne­ra­de lykt­stol­pe med park­bänk. I bot­ten på stol­pen finns ladd­sta­tio­ner för smartp­ho­nes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.