En vec­ka i po­li­ti­kens tec­ken

Po­li­ti­ker­vec­kan i Jär­va på­går för fullt. Al­la par­ti­le­da­re är där och mas­sor med po­li­ser, bå­de uni­for­me­ra­de och ci­vi­la. Me­die­be­vak­ning­en är fan­tas­tisk. Men var är Jär­va­bor­na? – Vi har för­sökt få hit de ide­el­la för­e­ning­ar­na, sä­ger Ah­med Ab­di­rah­man, ini­ti­at

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Kerstin Gustafsson kerstin.gustafsson@di­rekt­press.se

På id­rotts­plat­sen finns samt­li­ga riks­dags­par­ti­er, plus Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv och ett nytt par­ti som kal­las Med­bor­ger­lig sam­ling, re­pre­sen­te­ra­de i varsitt tält. Där finns Svens­ka kyr­kan, Spång­aTens­ta stads­dels­för­valt­ning, Kista folk­hög­sko­la, Frys­hu­set, ABF Stock­holm och någ­ra till. Men ing­en av de lo­ka­la för­e­ning­ar­na i Jär­va är där, fast de ha­de haft möj­lig­het. Utan kost­nad. Vad be­ror det på?

– Kanske är för­e­ning­ar­na in­te så star­ka och väl­or­ga­ni­se­ra­de här, sä­ger Ah­med Ab­di­rah­man. Vi är öpp­na och vill sam­ar­be­ta med al­la. Vi vill byg­ga bro­ar.

Ett an­nat skäl kan va­ra att ar­range­mang­et har vux­it så fort.

– Ja, vi har gjort allt på en må­nad, sä­ger Ah­med Ab­di­rah­man. Jag är glad att al­la par­ti­le­da­re kom, men fort- fa­ran­de för­vå­nad. Vår am­bi­tion är att al­la ska va­ra med, men det kom­mer att ta tid.

Ily­as Has­san från för­e­ning­en Förorten mot våld tyc­ker att po­li­ti­ker­vec­kan är ett bra ar­range­mang.

– Ja, det är vik­tigt att po­li­ti­ker­na kom­mer hit och vi­sar var de står. Men det är också vik­tigt att fol­ket i Jär­va ska få del­ta på si­na eg­na villkor, och in­te po­li­ti­ker­nas.

Ily­as Has­san me­nar att många lo­ka­la för­e­ning­ar känt sig ex­klu­de­ra­de från po­li­ti­ker­vec­kan.

– Många ha­de ve­lat del­ta och haft mer in­fly­tan­de över det som sker. Det är vik­tigt att in­te glöm­ma bort fol­ket, så att det in­te blir en vec­ka för eli­ten.

PO­LI­TI­KER­VEC­KAN I JÄR­VA 2017. Gam­la vän­ner möts, om­rå­de­spo­lis Frank Carls­son och med­bor­gar­värd Ha­gi Fa­rah.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.