Lug­na pro­tes­ter när Åkes­son

När det var SD och Jim­mie Åkes­sons tur att ta­la un­der politikerveckan i Jär­va såg det ut att bli pu­blik­re­kord. Men ef­ter ba­ra någ­ra mi­nu­ters tal res­te sig sto­ra de­lar av publi­ken och gick där­i­från i pro­test.

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

– Jim­mie är ra­sist, ro­pa­de de­mon­stran­ter­na.

– Stick här­i­från, skrek de som satt kvar.

– Sprid­da sku­rar, kon­sta­te­ra­de Jim­mie Åkes­son in- led­nings­vis, ef­tersom en del av publi­ken jubla­de åt hans en­tré, me­dan and­ra bu­a­de.

– Men det är kul att va­ra här

På po­li­ti­ker­vec­kans åt- ton­de dag var det Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas tur. Kanske be­rod­de det på väd­ret och det fak­tum att det var lör­dag, el­ler så var ny­fi­ken­he­ten stor på vad Jim­mie Åkes­son skul­le sä­ga. Mer folk än ti­di­ga­re ha­de kom­mit till Spånga IP och tog plats fram­för sto­ra sce­nen.

– Det bor­de ord­nas många po­li­ti­ker­vec­kor över he­la lan­det, så att vi po­li­ti­ker får träf­fa van­li­ga män­ni­skor ock­så. Och in­te ba­ra frot­te­ra. oss med eli­ten.

Hans an­häng­a­re ver­kar va­ra en­tu­si­as­tis­ka och han hyl­las på ett sätt som ing­en av de and­ra par­ti­le­dar­na. Tal­kö­rer skan­de­ra­de ”Jim­mie” ”Jim­mie”.

Men Jim­mie Åkes­son hann in­te sä­ga många ord för­rän två kvin­nor i publi­ken på egen hand bör­ja­de skri­ka an­ti­ra­sis­tis­ka slag­ord. De ha­de hand­skriv­na skyl­tar med bud­ska­pet ” Tensta­bor mot ra­sism”. Po­li­sen var tvung­na att gri­pa in och det höll på att bli hand­ge­mäng i publi­ken in­nan lä­get var lugnt igen.

Jim­mie Åkes­son fort­sat­te att be­rät­ta om att han i hös­tas va­rit på be­sök i Jär­va, när han var runt och be­sök­te ”ut­sat­ta” om­rå­den.

– Jag res­te ut­an press­folk, ut­an mitt en­tou­rage, för jag vil­le pra­ta med män­ni­skor­na på rik­tigt. Jag drack en kopp kaf­fe och pra­ta­de med de här män­ni­skor­na om hur de upp­le­ver sin var­dag. Och det var bland det bäs­ta jag har gjort i mitt po­li­tis­ka upp­drag.

Men han kom in­te så myc­ket läng­re. Någ­ra mi­nu­ter se­na­re res­te sig en ung

Som på en gi­ven sig­nal res­te sig sto­ra de­lar av publi­ken och bör­ja­de lugnt och sam­lat att gå där­i­från.

FOTO:KERSTIN GUSTAFSSON

PUBLIK. Till en bör­jan var det re­la­tivt fullt i publi­ken när Jim­mie Åkes­son ta­la­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.