Ny parklek i Hus­by

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

En ny parklek pla­ne­ras i Hus­by­par­ken, som lig­ger centralt och lät­till­gäng­ligt. Parkle­ken ska va­ra mil­jöoch kli­mats­mart, be­man­nad och in­rik­tad på ute­lek. Utö­ver lek­ma­te­ri­al, för­råd för cyklar, bän­kar och bord, så be­hövs en bygg­nad för per­so­na­len och för vis­sa in­om­hus­ak­ti­vi­te­ter.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

SNÄLL. Det fanns en del eg­na ini­ti­a­tiv un­der politikerveckan på Spånga IP. Men det var in­te di­rekt nå­gon kö till gra­tis kra­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.