Nya bo­stä­der i Rin­ke­by

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

När­ma­re 300 bo­stä­der, lo­ka­ler och ar­bets­plat­ser pla­ne­ras vid Rin­ke­by al­lé och på Rin­ke­by­sväng­en. Det hand­lar om nya och om­bygg­da bo­stä­der längs Rin­ke­by Al­lé. I den ak­tu­el­la de­talj­pla­nen fö­reslås även ett nytt, hög­re hus i hör­nan Rin­ke­by al­lé och Rin­ke­by­sväng­en.

Bå­da ga­tor­na ska för­ses med träd­plan­te­ring och cy­kel­ba­nor.

För­e­ning­en Isla­miskt Kul­tur­cent­rum pla­ne­rar ett mång­kul­tu­rellt cent­rum vid Rin­ke­by­sväng­en.

Den nya bygg­na­den i två vå­ning­ar kom­mer att in­ne­hål­la bö­ne­rum/mos­ké, men även bu­tik, kafé och lo­ka­ler för ung­doms­verk­sam­het. På Rin­ke­by al­lé finns pla­ner på yt­ter­li­ga­re en mos­ké.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.