Po­lis­sta­tio­nen läggs ned

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

En­ligt fle­ra upp­gif­ter från po­li­sen kom­mer Jär­vas sista po­lis­sta­tion att läg­gas ned. De po­li­ser som ar­be­tar i Kis­ta kom­mer att flyt­tas till po­lishu­set i Sol­na.

– Jag är myc­ket be­kym­rad över det­ta, sä­ger Ame­la de la Cruz, grupple­da­re för Li­be­ra­ler­na i Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämnd.

Ben­ja­min Dousa (M) vice ord­fö­ran­de i nämn­den i Rin­ke­by-Kis­ta, skri­ver i ett brev till fi­nans­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård: ”… vi hop­pas att Du som borg­mäs­ta­re i Stock­holm kan sä­ker­stäl­la att ord­nings­vak­ter kom­mer vå­ra om­rå­den till del så snart som möj­ligt och att Du kan på­ver­ka po­lis­led­ning­en att av­bry­ta ned­lägg­ning­en av po­lis­sta­tio­nen i Kis­ta till dess att po­lishu­set i Rin­ke­by är fär­dig­ställt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.