Höll tal

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Kerstin Gustafsson

kvin­na längst fram i publi­ken och vän­de ryg­gen mot Jim­mie Åkes­son på sce­nen. Som på en gi­ven sig­nal res­te sig sto­ra de­lar av publi­ken och bör­ja­de lugnt och sam­lat att gå där­i­från. Fle­ra bar pla­kat, med bud­skap som ”an­ti­fa­scis­tisk för­ort” och ”Rätt till al­las li­ka vär­de”. Nå­gon ro­pa­de: ”Kros­sa ra­sis­men!” De som satt kvar ro­pa­de ”stick! stick!”

Jim­mie Åkes­son var tvung­en att ta en pa­us i sin be­skriv­ning av hur sam­häl­let hål­ler på att sli­tas sön­der och hur de bo­en­de i ut­sat­ta om­rå­den ”in­te törs gå till apo­te­ket, ef­tersom de säl­jer knark ut­an­för”.

Han fort­sat­te att fram­stäl­la sig själv som ”svensk po­li­tiks svar­ta får” och nå­gon som ”eta­blis­se­mang­et in­te tyc­ker om”.

Po­li­sen följ­de de pro­te­ste­ran­des ut­tåg och såg till att ing­en av dem kun­de kom­ma till­ba­ka in på Spånga IP. Allt fort­löp­te lugnt. En av kil­lar­na ro­pa­de till Jim­mie Åkes­son:

– Kom in­te hit igen!

POLITIKERVECKAN. Trots pro­tes­ter­na var stäm­ning­en lugn när det var tid för SD un­der Politikerveckan i Jär­va 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.