She­riff Dram­meh

Vi i Rinkeby - - SPORT -

Ål­der: 21 år. Bor: Kis­ta och Ho­no­lu­lu. Klub­bar: BK Jär­va, Sö­der­täl­je Knights, Ca­na­ria Bas­ket­ball Aca­de­my, Sö­der­täl­je Kings och Rain­bow War­ri­ors. Po­si­tion: Po­int­gu­ard. Pu­blik­snitt: 7 000– 8 000 ser War­ri­ors hem­ma­mat­cher. Stu­di­e­in­rikt­ning: Eko­no­mi in­om mo­de och de­sign. Gör un­der som­mar­lo­vet: Trä­nar och sof­tar med kom­pi­sar. Om att fly­ga: ”Jag är in­te helt be­kväm med det. Det är bort­slö­sad tid, man sit­ter in­te be­kvämt och jag har li­te räds­la. Men man mås­te an­pas­sa sig”, sä­ger han och War­ri­ors har allt­så fem flyg­tim­mar till när­mas­te bor­t­a­match. När skol­la­get är på fast­lan­det tar man fle­ra mat­cher un­der någ­ra da­gar. Om att sur­fa: ”Det har jag ald­rig tes­tat, jag är rädd för ha­jar”.

PO­INT­GU­ARD. Hem­ma på Kvarn­bac­ka BP trivs She­riff Dram­meh och häll­de i fle­ra tre­po­äng­a­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.