”Jag vill att fler svar­ta tje­jer får ta plats”

På Tens­ta konst­hall på­går se­dan någ­ra år pro­jek­tet Ny­hets­by­rån. Där får unga, som är in­tres­se­ra­de av konst och jour­na­li­stik, möj­lig­het att ge ut­tryck för hur de kan på­ver­ka det som syns i me­dia. Ett ex­em­pel är hur för­or­ten skul­le kun­na be­skri­vas an­norlund

Vi i Rinkeby - - FAMILJ - Jo­nas Carls­son

Vi träf­far vår­ter­mi­nens ung­do­mar på en re­le­a­se­fest i Tens­ta konst­hall där de ska släp­pa tid­ning­en ” Ta plats” som hand­lar om hur oli­ka män­ni­skor kan ta plats och sy­nas mer i sam­häl­let. Del­ta­ga­ren Cat­he­ri­ne To­wa har skri­vit i tid­ning­en om en kvin­na som hon tyc­ker är cool och stic­ker ut li­te. Hon prak­ti­se­ra­de un­der kurs­pe­ri­o­den en kort tid på mo­de­tid­ning­en Bo­ne ma­ga­zi­ne och vill i fram­ti­den job­ba på en mo­de­tid­ning el­ler pr-by­rå. Hon brin­ner för att svar­ta kvin­nor ska va­ra bätt­re re­presten­te­ra­de in­om mo­de­värl­den.

– Jag vill att fler svar­ta tje­jer får ta plats, sä­ger Cat­he­ri­ne To­wa.

Pro­jek­tet har ock­så väckt in­tres­se för det skriv­na or­det hos vis­sa av del­ta­gar­na.

– Jag tar med mig skri­van­det från den här kur­sen. Jag fick sät­ta ord på det jag kän­ner, sä­ger Tensta­bon Sa­ka­riya Hir­si.

Ny­hets­by­rån är ett sam­ar­be­te mel­lan Tens­ta konst­hall, In­sti­tu­tio­nen för jour­na­li­stik, me­di­er och kom­mu­ni­ka­tion (JMK) vid Stock­holms uni­ver­si­tet, Stre­et­gä­ris, Konst­fack och Gra­fisk de­sign och il­lust­ra­tion (GDI). Un­der ter­mi­nen har del­ta­gar­na bland an­nat fått un­der­vis­ning av lä­ra­re från JMK, en in­sti­tu­tion som ock­så kan på­ver­kas av per­spek­tiv från ex­em­pel­vis för­or­ten ge­nom att va­ra här.

– Det är en gans­ka smal del av sam­häl­let som tar del av jour­na­list­pro­gram­met. Vi vill att fler från yt­terstads­för­or­ter­na ska sö­ka jour­na­list­pro­gram­met. Det här pro­jek­tet ger ett stör­re in­tres­se för jour­na­li­stik här, sä­ger JMK-lä­ra­ren Eve­li­ne Grass­man.

Ef­tersom jour­na­li­stik är ett yr­ke som krä­ver stor kun- skap, tror hon att män­ni­skor med oli­ka er­fa­ren­he­ter ger en star­ka­re yr­kes­kår.

– Det skul­le till­fö­ra väl­digt myc­ket, sä­ger Eve­li­ne Grass­man.

Pro­jek­tet vill med me­to­der från konst­värl­den gå emot det som de kal­lar ”den sen­sa­tions­ar­ta­de me­di­e­lo­gi­ken” och istäl­let ge plats för ef­ter­tan­ke och re­flek­tion.

– Sam­tids­kons­ten har and­ra sätt att job­ba på, sä­ger Hed­vig Wi­e­zell från Tens­ta konst­hall.

Ny­hets­by­rån star­ta­des 2015. I höst star­tar den sista ter­mi­nen.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

DELTAGARE. Sa­ka­riya Hir­si, Cat­he­ri­ne To­wa och Eve­li­na Bra­vo.

TID­NING­EN. Någ­ra av för­fat­tar­na i tid­ning­en ”Ta plats”.

JMK. Lä­ra­ren Eve­li­ne Grass­man tror myc­ket på att bred­da re­kry­te­ring­en till uni­ver­si­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.