Från Kvarn­bac­ka boll­plan till Ha­waii

Vi i Rinkeby - - SPORT - Jon­ny An­ders­son

Vo­re det in­te för sak­na­den av fa­milj och po­la­re le­ver She­riff Dram­meh sin bas­ket­dröm – på Ha­waii.

– Det här är nog bäs­ta ti­den på året, sä­ger han och sneg­lar mot ung­do­mar­na som spe­lar fot­boll på Kvarn­bac­ka BP, hans bak­gård.

Många dröm­mer om att en gång i li­vet se­mest­ra på Ha­waii. Där bor och stu­de­rar bas­ket­ta­lang­en She­riff Dram­meh se­dan två år. När han in­te dribb­lar med eko­no­mins räk­ne­gåtor, el­ler syr klä­der, har han en boll i han­den.

– Jo, jag le­ver nog dröm­men. Det är ett varmt land och jag får spe­la bas­ket. Men dröm­men... Den skul­le va­ra to­tal om mi­na kom­pi­sar lev­de med mig där bor­ta.

She­riff Dram­meh var po­äng­ma­skin och spel­mo­tor i BK Jär­vas fram­gångs­ri­ka P96-lag. Kil­lar­na var ta­lang­ful­la ti­digt och in­nan gym­na­si­estu­di­er splitt­ra­de gäng­et hann de vin­na riks­mäs­ter­ska­pet för 15-åring­ar och året ef­ter för­sva­ra RM-ti­teln.

– Ett fan­tas­tiskt lag. Verk­li­gen ta­lang­fullt. Det fanns så myc­ket kär­lek i och till la­get. Vi sak­na­de stor­lek, det vi ha­de var hjär­ta, li­te ta­lang och vil­jan att spe­la bas­ket. Det var coolt, verk­li­gen. Vi ha­de fett kul. Trots att vi möt­te lag som ha­de stor­lek och spel­sy­stem kun­de vi vin­na. Att vi möt­te stor­klub­bar bryd­de oss in­te.

She­riff var den mest ly­san­de stjär­nan och den som sat­sa­de fullt ut på bas­ket. Lik­som sys­tern och lands­lags­spe­la­ren Bin­ta Dram­meh gick han på Igel­sta­vi­kens gym­na­si­um i Sö­der­täl­je och sko­la­des in i Sö­der­täl­je Knights. Hös­ten 2015 till­bring­a­de She­riff på Ca­na­ri­as Bas­ket­ball Aca­de­my, det skul­le få be­ty­del­se ett halv­år se­na­re. Först vän­de han till­ba­ka till Sö­der­täl­je, fick kon­trakt med mäs­tar­la­get Kings och vann SM-guld se­na­re på vå­ren.

Med hjälp av en ta­langscout, som sett ho­nom på Ka­na­ri­eö­ar­na, kom She­riff i kon­takt med Uni­ver­si­ty of Ha­waii och Ha­waii Rain­bow War­ri­ors. She­riff vi­sa­de upp sig i ju­li och i bör­jan av au­gusti fick han ”kom hit”-be­ske­det. Jär­va­kil­len hann knappt med i sväng­ar­na, men var på plats till skol­star­ten.

– Mitt första år ha­de vi ett bra lag, hi­sto­riskt klub­bens bäs­ta, sä­ger han.

She­riff ha­de det tungt in­led­nings­vis, det dröj­de in­nan han an­pas­sat sig och fick spel­tid. Kring jul star­ta­de han en del mat­cher och fick i vis­sa 20–25 mi­nu­ters spel­tid. War­ri­ors nåd­de slut­spel, över­lev­de första om­gång­en och var bland de 32 bäs­ta när det tog stopp.

In­för den gång­na sä­song­en tap­pa­de skol­la­get tio spe­la­re, där­med kva­li­tet. En sig­nal om Jär­va­kil­lens nya sta­tus syns i lag­bil­den för 2016/17. She­riff sit­ter mitt bland spe­lar­na i främ­re ra­den och är en­sam om att ha boll i hän­der­na.

– Det vi­sar väl att coacher­na har för­tro­en­de för mig. Det är coolt, häf­tigt och hän­der in­te så många. Det var jag bland 15 spe­la­re och gav en bra känsla. Själv­för­tro­en­de.

Han vär­jer sig för på­stå­en­det att det upp­levs som att han är la­gets fix­stjär­na.

– Nej, många är bra. Jag är en av fle­ra vik­ti­ga.

She­riff har spe­lat i många pojk- och ung­doms­lands­lag. För­ra vec­kan togs en stor se­ni­or­trupp ut till bredd­lä­ger in­för hös­tens VM-kval. På grund av stu­di­er­na på Ha­waii är lands­lags­spel in­ak­tu­ellt, men fle­ra ic­ke ut­tag­na nämns i för­bun­dets press­ut­skick.

Bor­de du ha om­nämnts, som and­ra med för­hin­der?

– Det tror jag in­te. Jag var med i en ob­ser­va­tions­trupp och fick brev om oli­ka lä­ger. Att jag in­te blir kal­lad är okej för mig. Jag är in­te där än­nu, ut­an åker till­ba­ka till sko­lan och job­bar på att bli bätt­re. En bra sä­song med Ha­waii är vik­ti­gast för mig, sä­ger She­riff Dram­meh, som när dröm­men om spel i NBA.

– Man mås­te dröm­ma.

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

BASKETTALANG. She­riff Dram­meh har växt med för­tro­en­det i Ha­waii Rain­bow War­ri­ors och ser fram mot tred­je sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.