”Konsten till­hör oss Hus­by­bor”

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Kerstin Gustafs­son

Snart är de nya mu­ral­mål­ning­ar­na i Fol­kets Hus­by fär­di­ga. Det är bil­der som har vux­it fram ur Hus­by­bor­nas eg­na be­rät­tel­ser.

– De kän­ner att mål­ning­ar­na till­hör dem, sä­ger Ailin Mo­af Mir­las­ha­ri, som är pro­jekt­le­da­re för ar­be­tet.

Hus­by träff har se­dan ti­di­ga­re fan­tas­tis­ka mu­ral­mål­ning­ar ut­om­hus, men den här gång­en sker mål­ning­en in­om­hus. Ailin Mo­af Mir­las­ha­ri är till­sam­mans med Na­der At­tiy­ah pro­jekt­le­da­re för ar­be­tet. De ar­be­tar för För­or­ten i cent­rum, en or­ga­ni­sa­tion som ar­be­tar med kol­lek­tiv konst för so­ci­al för­änd­ring.

– Det kal­las com­mu­ni­ty art och det finns ing­en rik­tigt bra svensk över­sätt­ning, sä­ger Ailin. Vi kallar det kol­lek­tiv konst.

Or­ga­ni­sa­tio­nen För­or­ten i cent­rum finns se­dan 2010 och har må­lat kol­lek­tiv of­fent­lig konst runt om i Stock­holm, men även i Karls­kro­na, Mal­mö, Karlsko­ga, Öre­bro och över he­la lan­det.

– Det är fjär­de gång­en vi är här i Hus­by, sä­ger Ailin, som själv är upp­vux­en i Kis­ta. Det känns i hjär­tat att här är vi hem­ma.

Till sin hjälp i ar­be­tet i Fol­kets Hus­by har de Sha­kir At­tiy­ah, som konst­när­lig as­si­stent. Sha­kir At­tiy­ah är konst­när till yr­ket och i van­li­ga fall verk­sam i sin atel­jé i Hus­by Gård. Den här da­gen är tre som­mar­job­ba­re ock­så med och ar­be­tar med mål­ning­en och un­der ar­be­tets gång har en lång rad Hus­by­bor hjälpt till att må­la.

– Ja, många har del­ta­git i den här pro­ces­sen. Hal­va job­bet är dis­kus­sio­nen kring mål­ning­ar­na, del­ta­gar­na ska kän­na att de äger konsten.

Strax ef­ter mid­som­mar in­led­des ar­be­tet. Först fy­ra träf­far för dis­kus­sion om in­ne­håll, se­dan följ­de fy­ra träf­far till där skis­ser­na ar­be­ta­des fram. För­sla­gen som ar­be­ta­des fram god­kän­des på näs­ta mö­te, allt är en myc­ket de­mo­kra­tisk pro­cess.

– I dis­kus­sio­ner­na kom det fram att al­la vil­le att mu­ral­mål­ning­ar­na skul­le få en att må bra, sä­ger Ailin. Det skul­le va­ra ”nå­got nice”. Al­la är tröt­ta att he­la ti­den be­hö­va för­hål­la sig till de för­do­mar som finns om or­ten, att vi he­la ti­den mås­te vi­sa ”att vi ock­så är bra”.

På väg­gen i sto­ra hal­len finns blåa lin­jen må­lad, med en mas­sa teck­na­de fi­gu­rer och djur som tit­tar fram från fönst­ren i tun­nel­ba­nan.

– Det var bar­nen som vil­le att dju­ren skul­le va­ra med, sä­ger Inga Har­nesk. Jag har

va­rit med på någ­ra av mö­te­na och jag har även må­lat.

Inga Har­nesk, som för­u­tom att hon är krö­ni­kör i den här tid­ning­en, är Hus­by­bo se­dan mer än 40 år och tilli­ka ak­ti­vist. Hon finns av­por- trät­te­rad på en av väg­gar­na. Det är Inga, en av ak­ti­vis­ter­na från Nor­ra Jär­va stads­dels­råd Hou­ria Bzioui och hen­nes dot­ter, som står till­sam­mans. I hän­der­na bär de ett pla­kat från de pro­tes­ter som or­ga­ni­se­rats mot hur bo­stads­bo­la­get D. Car­ne­gie & Co skö­ter si­na fas­tig­he­ter i Jär­va. På pla­ka­tet står det ”Hus­by är vårt”.

– Den mål­ning­en är en hyll­ning till kvin­nor­na i Hus­by, sä­ger Ailin Mo­af Mir­las­ha­ri.

Na­der At­tiya me­nar att al­la mu­ral­mål­ning­ar­na är ty­pis­ka för Hus­by.

– Mål­ning­ar­na är ful­la av in­ter­na ögon­blick, sä­ger han. Al­la fat­tar, vi som är här­i­från för­står di­rekt. Och al­las be­rät­tel­ser lig­ger till grund för hur mål­ning­ar­na har ut­for­mats.

Un­der Hus­by­fes­ti­va­len den 26 au­gusti kom­mer de nya mu­ral­mål­ning­ar­na i Fol­kets Hus­by att in­vi­gas.

KVIN­NOR­NA. Vägg­mål­ning­en som Sha­kir At­tiya hål­ler på att slut­fö­ra är en hyll­ning till Hus­bys kvin­nor.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

ANVÄNDBAR. Här­ligt när lo­kal­tid­ning­en kom­mer till an­vänd­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.