Ett mu­se­um för ska­pan­de be­sö­ka­re

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER - Som­mar­job­bar­na

Scen­konst­mu­se­et är en plats för ny­fik­na och för be­sö­ka­re som vill upp­le­va mu­sik, dock­te­a­ter och dans.

– Mu­se­et är även interaktivt, sä­ger Mo­ni­ca Åslund Forsén, som ar­be­tar på mu­se­et.

Man kan gå runt och kol­la på oli­ka fö­re­ställ­ning­ar, och just nu så finns det en ut­ställ­ning som he­ter ”På Scen”.

Där kan man tes­ta oli­ka sa­ker, som till ex­em­pel att ska­pa egen mu­sik el­ler dan­sa. Man kan även pro­va klä­der.

Hur länge har mu­se­et fun­nits?

– Hu­set har fun­nits se­dan 1600-ta­let, men mu­se­et öpp­na­des feb­ru­a­ri 2017.

Hur många be­sö­ka­re har ni?

– Jag vet fak­tiskt in­te. Al­la kän­ner nog in­te till mu­se­et, ef­tersom att det är nytt. Vad är det bäs­ta med ditt jobb?

– Det bäs­ta med mitt jobb är att få träf­fa nya män­ni­skor och att få job­ba med scen­konst. Var­för ska man kom­ma hit? – Det är lä­ro­rikt, ro­ligt, spän­nan­de och an­norlun­da.

FOTO: SOM­MAR­JOB­BAR­NA

KO­STYM. På Scen­konst­mu­se­et kan be­sö­kar­na pro­va oli­ka klä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.