Häng i träd­går­den i au­gusti

Au­gusti är en per­fekt må­nad att spen­de­ra i träd­går­den – och det finns myc­ket att gö­ra. Nu är ti­den att för­be­re­da in­för hös­ten, och sam­ti­digt nju­ta av de sista var­ma sol­da­gar­na.

Vi i Rinkeby - - BOSTAD - Eri­ka Lin­dén Jans­son

Kanske kän­ner du re­dan av hös­tens ving­slag, men i träd­går­den på­går ar­be­tet för fullt. Lägg li­te krut på att ta va­ra på allt det go­da och för­be­red in­nan de kal­la nät­ter­na kom­mer.

Glöm in­te luf­ta växt­hu­set så att tem­pe­ra­tu­ren hålls så jämn så möj­ligt mel­lan natt och dag. Ute­rum och växt­hus kan bli olid­ligt var­ma när so­len står på. I värs­ta fall kan väx­ter­nas cel­ler spräng­as och då åter­häm­tar sig plan­tor­na ald­rig.

In­stal­le­ra au­to­ma­tis­ka luck­öpp­na­re el­ler kom ihåg att öpp­na luc­kor­na på mor­go­nen. Rot­fruk­ter, squash och lök kan tas till­va­ra på på oli­ka sätt; lägg in, gör mar­me­la­der och chut­neys, gör kimchi och ba­ka mju­ka ka­kor med riv­na grön­sa­ker i till hös­tens ka­las.

Nu är det sä­song för björn­bär, plom­mon och höst­hal­lon. Ploc­ka och ät så myc­ket du or­kar och gör se­dan sylt och in­lägg­ning­ar. Du kan ock­så fry­sa in björn­bä­ren och hal­lo­nen. Frys dom då först styck­vis på en plåt och lägg se­dan över i på­sar.

Nu är det dags att klip­pa ner ör­ter­na och spa­ra till vin­terns gry­tor och gra­täng­er. Dra­gon, ros­ma­rin, ci­tron­me­liss, ore­gano, tim­jan, ros­ma­rin, och myn­ta fun­kar bra att tor­ka. Sprid ut dem på pap­per i sol­ljus så tor­kar de snabbt.

Dill, per­sil­ja och ba­si­li­ka gör sig bätt­re att fry­sas in färs­ka. Du kan ock­så gö­ra eget te på tor­ka­de svartvin­bärs-, ci­tron­me­liss- och myn­tab­lad, och ring­blom­mans och ro­sens blom­blad.

Som­mar­blom­mor­na fort­sät­ter att knop­pa he­la som­ma­ren om du tar hand om dem. Li­ka vik­tigt som att vatt­na och göds­la minst en gång i vec­kan är att ploc­ka bort över­blom­mat. Knip­sa blom­mor­na in­nan de satt i frö, så bil­das snabbt nya blomknop­par.

De­la vår­blom­man­de pe­ren­ner som står för tätt el­ler bil­dar för sto­ra be­stånd. Till ex­em­pel vi­vor mår bra av att de­las of­ta. Iris be­hö­ver ock­så de­las re­gel­bun­det, un­ge­fär vart tred­je år. Enklast är of­tast att lyf­ta he­la plan­tan med en grep, de­la den och plan­te­ra till­ba­ka så myc­ket som du vill.

Att så gräs­mat­tan i au­gusti är en bra re­gel. Frö­na gror snabbt i den sista som­mar­vär­men, och jor­den och luf­ten är till­räck­ligt fuk­ti­ga för att de in­te ska tor­ka ut. Tänk på att en ny­an­lagd gräs­mat­ta – gäl­ler även gräs på rul­le) ska vatt­nas of­ta och li­te, tvärte­mot en eta­ble­rad gräs­mat­ta.

Sen­som­ma­ren är en per­fekt tid att be­skä­ra träd och bus­kar. Pas­sa på att gall­ra björ­ken, mag­no­li­an el­ler lön­nen om det be­hövs. Sten­frukt­s­träd bör ock­så be­skä­ras fram tills sep­tem­ber. De be­hö­ver in­te sam­ma tuf­fa be­hand­ling som äp­pel­träd, men att be­skä­ra dem li­te och släp­pa in ljus och luft i träd­kro­nan är bra för näs­ta års frukt­sätt­ning.

Ef­ter skör­den be­skärs ock­så hal­lon och björn­bär. Al­la skott som gett bär i år klipps bort än­da ner, så att de nya skot­ten som ska ge bär näs­ta år får plats att växa.

Au­gusti be­står i re­gel av fukt­mät­tad luft, vil­ket är per­fekt för nyplan­te­ring­ar. Plan­te­ra vin­ter­grö­na väx­ter så att de hin­ner eta­ble­ra sig och ut­veck­la ett sta­digt rot­sy­stem in­nan vin­tern.

Det är all­tid ro­ligt att sam­la frön från oli­ka fruk­ter, pe­ren­ner el­ler som­mar­blom­mor. Gå en run­da i träd­går­den och se vad du hit­tar. Lägg var­je sort i ett kaffe­fil­ter med väx­tens namn på och låt dem se­dan lig­ga och tor­ka på rumstem­pe­re­rad och torr plats. Till vå­ren kan du pro­va att så och se vad det blir!

FOTO: JO­HAN MÅNS­SON

SKÖRDETID. Ta till­va­ra på årets skörd i au­gusti.

FOTO: JO­HAN MÅNS­SON

HÖSTPYSSEL. Ta stick­ling­ar av väx­ter­na, el­ler prö­va att gö­ra egen kimchi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.