Job­bar för att ge unga jobb

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafsson 070-78 72 077 kerstin.gustafsson@di­rekt­press.se

– Vi ar­be­tar med upp­sö­kan­de verk­sam­het, sä­ger Da­ni­el Gacas, som till­sam­mans med Mo­ham­mad Sa­dek ar­be­tar som ung­doms­kon­su­len­ter på Jobb­torg Unga i Kis­ta.

– Det hand­lar om att ska­pa re­la­tio­ner, till­tron till myn­dig­he­ter är in­te den bäs­ta här ute.

Den öpp­na ar­bets­lös­he­ten i Rin­ke­by-Kis­ta är högst i he­la Stock­holm. Räk­nat i pro­cent är ar­bets­lös­he­ten i Jär­va den dubb­la, jäm­fört med siff­ror­na för he­la sta­den.

Finns det jobb att sö­ka? Är det nå­gon me­ning att skri­va in sig som ar­bets­sö­kan­de?

– Det finns jobb att sö­ka och ut­bild­ning­ar som ger jobb, sä­ger Da­ni­el Gacas. Nu i höst an­ord­nar vi fle­ra re­kry­te­rings­träf­far med fö­re­tag in­om bygg- och re­stau­rang­bran­schen. Men det finns ock­så and­ra jobb, som la­ger­jobb och jobb vid post­ter­mi­na­len i Års­ta.

Nu i höst star­tar ut­bild­ning­ar in­om bygg och re­stau­rang. Två bran­scher där fö­re­ta­gen skri­ker ef­ter folk, men gym­na­sie­sko­lor­nas yr­kes­lin­jer har än­då svårt att få ele­ver.

– Ut­bild­ning­en in­om bygg er­bju­der gra­tis ar­bets­ut­rust­ning, sä­ger Mo­ham­mad Sa­dek. Dess­utom ga­ran­te­rar de ar­be­te ef­ter stu­di­er­na.

Det finns en väg ut på ar­bets­mark­na­den, men fort­fa­ran­de är det skam­be­lagt att va­ra ar­bets­lös.

– Ja, det är li­te ta­bu att gå till ar­bets­för­med­ling­en, sä­ger Da­ni­el Gacas, så vi har haft en sats­ning på so­ci­a­la me­dia med lo­ka­la kän­di­sar som be­rät­tar om oss.

Fot­bolls­spe­lar­na Mar­tin Mutum­ba och Ro­bin Qu­ai­son, och ar­tis­ten Cher­rie är någ­ra av dem som ställt upp och gjort en vi­de­o­häls­ning på Instagram. De upp­ma­nar ung­do­mar­na att sö­ka sig till Jobb­torg för att få stöd, va­re sig det gäl­ler stu­di­er el­ler jobb.

”Det finns jobb att sö­ka och ut­bild­ning­ar som ger jobb.”

Vad krävs av den som skri­ver in sig på ar­bets­för­med­ling­en?

– Av dem som har för­sörj­nings­stöd krävs att de är här en tim­me om da­gen, sä­ger Mo­ham­mad Sa­dek. Vi tar även emot de ung­do­mar, som in­te har för­sörj­nings­stöd och av dem kan vi in­te krä­va någon­ting. Men vi re­kom­men­de­rar dem att gå in­tro­kur­sen.

In­tro­duk­tions­kur­sen är stu­di­er två tim­mar om da­gen i två vec­kor, om rättigheter och skyl­dig­he­ter i ar­bets­li­vet, om hur sam­häl­let fun­ge­rar. Dess­utom får de lä­ra sig att skri­va cv och job­ban­sök­ning­ar.

– Fram­för allt kan vi er­bju­da möj­lig­het till stu­di­er, sä­ger Da­ni­el Gacas, men vi ar­be­tar ock­så myc­ket med mo­ti­va­tion.

Bå­de Da­ni­el Gacas och Mo­ham­mad Sa­dek är från or­ten, de är upp­väx­ta i om­rå­det där de ar­be­tar och har många na­tur­li­ga kon­tak­ter. De är ut­bil­da­de so­ci­al­pe­da­go­ger vid Tol­la­re folk­hög­sko­la.

– En ung kil­le vil­le gå i mi­na fot­spår, sä­ger Mo­ham­mad Sa­dek, jag hjälp­te ho­nom att för­be­re­da sig för gruppin­ter­vjun till sko­lan. Han kom in, är klar med si­na stu­di­er och har nu på en hel­tids­an­ställ­ning på ett HVB-hem.

Da­ni­el Gacas be­rät­tar om en tjej, som flytt kri­get i Sy­ri­en och va­rit i Sve­ri­ge i två år.

– Vi gick runt till­sam­mans och de­la­de ut hen­nes cv i oli­ka bu­ti­ker. Idag job­bar hon del­tid i en af­fär på Rin­ke­by­te­ras­sen.

Det finns fle­ra så­da­na histo­ri­er.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

UNGDOMSARBETSLÖSHETEN. Da­ni­el Gacas och Mo­ham­mad Sa­dek är ung­doms­kon­su­len­ter på Jobb­torg Unga Kis­ta.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

KONSULENTER. Da­ni­el Gacas och Mo­ham­mad Sa­dek är ung­doms­kon­su­len­ter på Jobb­torg Unga Kis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.