Har Hus­by bli­vit tryg­ga­re?

Den 9 maj gjor­des den se­nas­te trygg­hets­vand­ring­en i Hus­by. Re­pre­sen­tan­ter för lo­kal­sam­häl­let gick till­sam­mans runt för att sys­te­ma­tiskt in­ven­te­ra stads­de­len ur trygg­hets­syn­punkt. Drygt tre må­na­der ef­teråt kon­trol­le­rar vi om nå­got av de på­ta­la­de pro­ble­men

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafsson

Trygg­hets­vand­ring­ar ge­nom­förs re­gel­bun­det och det är en stor ska­ra re­pre­sen­tan­ter för lo­kal­sam­häl­let som del­tar. På 48 oli­ka stäl­len i kvar­te­ren runt Hus­by cent­rum på­ta­la­des bris­ter och pro­blem. Det hand­lar om allt från tra­si­ga skyl­tar och skrä­pi­ga tom­ter till mör­ka gångsti­gar och klot­ter.

– En del av pro­ble­men ver­kar ha för­svun­nit på grund av de bygg­nads­ar­be­ten som på­går, sä­ger Inga Har­nesk, som var en av de Hus­by­bor som kal­lats att del­ta i trygg­hets­vand­ring­en.

Men myc­ket åter­står. Räc­ket ut­an­för Hus­by­gård­s­ko­lan 4–9 var fort­fa­ran­de tra­sigt. Klott­ret på bän­kar­na är kvar, en del av konst­ver­ket är bor­ta och sta­ke­tet vid sim­hal­len ser li­ka­dant ut. Sopp­å­sar­na som låg på Lo­fo­ten­ga­tan är bor­ta, men klott­ret på bor­gen på lek­plat­sen är kvar. Pott­hå­len ut­an­för Frys­hu­set ser li­ka­da­na ut.

Fönst­ren på den över­giv­na sko­lan vid Ni­da­rospar­ken, som be­trak­tas som en otrygg plats, är fort­fa­ran­de igenspi­ka­de. Bas­ket­kor­gar­na ut­an­för på den for­na skol­går­den är tra­si­ga. En stol­pe i sta­ke­tet på Ed­vard Munchs­gång­en var re­pa­re­rad, men de två bom­mar­na var fort­fa­ran­de sne­da och tra­si­ga.

Ryk­tet om ett dött träd över gung­or­na på Hus­by­gårds­sko­lan F-3 var över­dri­vet. En gren var av­så­gad och trä­det ver­ka­de friskt. Men bän­kar­na vid skol­går­den är slit­na och tra­si­ga.

Ne­re på Trond­heims­ga­tan var av de tra­si­ga skyl­tar­na bor­ta, men den and­ra låg fort­fa­ran­de på mar­ken.

– Men bän­ken har de i al­la fall la­gat, kon­sta­te­rar Inga Har­nesk, när vi kom­mer längs Ed­vard Gri­egs­gång­en. Den har va­rit tra­sig i må­na­der.

Och klott­ret på gång­bron över Ber­gen­g­a­tan är bor­ta.

”Pott­hå­len ut­an­för Frys­hu­set ser li­ka­da­na ut.”

LO­FO­TEN­GA­TAN. Bor­gen är fort­fa­ran­de ned­klott­rad på lek­plat­sen.

ED­VARD GRI­EGS­GÅNG­EN. Tra­sigt räc­ke ut­an­för Hus­by­gård­s­ko­lan 4-9.

ED­VARD MUNCHS­GÅNG­EN. Bom­mar­na är sne­da och tra­si­ga.

KARTLÄSARE. Inga Har­nesk kon­trol­le­rar så att vi in­te mis­sar nå­gon av de 48 plat­ser­na.

NI­DA­ROSPAR­KEN. Bas­ket­kor­gen tra­sig på skol­går­den vid den stäng­da sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.