”Po­li­ti­ken har in­te över­gett Jär­va”

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Liz­zie Nord­ling

Jag vill läg­ga in ett sista ord i de­bat­ten om mig själv och ko­lo­ni­lotts­för­e­ning­en, med för­hopp­ning­en att det kan bi­dra till fred och in­sikt. Jag har för­sökt lö­sa min kon­flikt med sty­rel­sen. Ko­lo­ni­för­e­ning­en är den part, in­te jag, som vän­de sig till Sol­na tings­rätt för att få mig av­hyst.

Ef­tersom nytt­jan­de­rätts­av­ta­lets pa­ra­graf 3 in­te kräv­de någ­ra skäl för av­hys­ning god­togs den av Sol­na tings­rätt och jag för­plik­ta­des att be­ta­la rät­te­gångs­kost­na­der på drygt 45 000 kr, med and­ra ord en stör­re för­lust i och med en lång och dyr pro­cess.

Jag har för­sökt föl­ja al­la reg­ler och vill ve­ta spe­ci­fikt vil­ka reg­ler jag har bru­tit mot. Jag an­ser att det finns oklar­het om vil­ka reg­ler som gäl­ler. För­e­ning­ens in­ter­na kom­mu­ni­ka­tion be­hö­ver ock­så för­bätt­ras. Trots att jag har för­sökt ta re­da på vil­ket an­svar sty­rel­sen ha­de för över­sväm­ning­ar, går det in­te att få ett klart svar.

Jag vill ha mer de­mo­kra­ti, so­li­da­ri­tet och sam­ar­be­te, så myc­ket att jag är den en­da som har gått så långt som en pro­cess att för­sva­ra mi­na och and­ra med­lem­mars möj­lig­he­ter att på­ver­ka och för­bli kvar vid si­na lot­ter i Hus­by Gårds Ko­lo­ni­fören- ing. Un­der 20 år var jag in­te en stör­nings­fak­tor, men när jag kom på kant med nu­va­ran­de sty­rel­sen änd­ra­des bil­den av mig dras­tiskt.

Ko­lo­ni­träd­gårds­för­bun­det strä­var ef­ter att ko­lo­nis­ter ska ver­ka för ut­veck­lan­de ge­men­skap och väl­kom­na al­la ut­an mobb­ning och ha en väl fun­ge­ran­de in­tern de­mo­kra­ti. Men så länge ing­en änd­rar pa­ra­graf 3 i nytt­jan­de­rätts­av­ta­let vid ett med­lems- el­ler års­mö­te kom­mer mak­ten att av­hy­sa med­lem­mar ut­an skäl att lig­ga kvar. Jag hop­pas med­lem­mar­na tän­ker på det­ta vid näs­ta med­lems- och års­mö­te. Jag hop­pas ing­en an­nan med­lem rå­kar ut för det jag har va­rit med om!

Vår kon­flikt kun­de ha lösts ut­an av­hys­ning och tings­rätt med li­te mer för­hand­lings­vil­ja. Jag öns­kar ing­et mer än att fort­sät­ta od­la som jag har gjort i många år. Jag stäl­ler än­då gär­na upp på nå­gon form av med­ling, men till slut är det Hus­by Gårds Ko­lo­ni­för­e­ning som väl­jer vil­ket of­fent­ligt arv man vill läm­na ef­ter sig och vil­ken mo­ral man upp­vi­sar.

I mitt fall har sty­rel­sen vun­nit rätts­ligt, men långt ifrån mo­ra­liskt, som fler bör­jar in­se. Just där­för är det än­nu in­te för sent att åter­kal­la av­hys­ning­en!

Med varm tack­sam­het till al­la som stöt­tat mig. Ett sär­skilt tack till Sand­ra Man­dell, sty­rel­se­med­lem i den lo­ka­la hy­res­gäst­för­e­ning­en Run­ste­nen.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

TVIST. Liz­zie Nord­ling kom­mer san­no­likt att av­hy­sas från sin lott ut­an att skäl anges.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.