Ni­or­na har kvar sin aka­de­mi

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­son@di­rekt­press.se

Års­kurs 9-ele­ver i Hus­by och Akal­la får även i höst möj­lig­het att gå Lö­para­ka­de­mins ut­bild­nings­pro­gram med fo­kus på häl­sa och mål­sätt­ning. Verk­sam­hets­le­da­ren är John La­sel­le, en av Sve­ri­ges främs­ta medel­di­stanslö­pa­re i bör­jan av 2000-ta­let.

upp­växt i Jär­va och fö­re det­ta Tu­re­bergs FK-lö­pa­re, har se­dan 2009 ar­be­tat med skolung­do­mar i Hus­by.

– Det var här vi bör­ja­de, då un­der nam­net Hus­by Ma­rat­hon.

Se­dan 2012 har Lö­para­ka­de­min, som John var med och grun­da­de, hit­tat ett upp­lägg som han tyc­ker fun­ge­rar bra. Aka­de­min har upp­åt 35 ut­bild­nings­plat­ser i fle­ra sko­lor i Stor­stock­holm och fyl­ler upp dem. Sex–åt­ta le­da­re hjäl­per ele­ver­na med löp­trä­ning, works­hops och mål­sätt­ning. Slut­må­let för trä­ning­en är att ele­ver­na ge­nom­för ett lopp över tio kilo­me­ter.

– Hu­vud­syf­tet är att det ska va­ra ett so­ci­al pro­jekt; so­ci­al in­klu­de­ring och jäm­lik häl­sa. Må­let är att ung­do­mar­na ska upp­nå eg­na mål i sko­lan, men även in­om löp­ning och an­nat. Vi hop­pas så klart att ele­ver­na fort­sät­ter att mo­tio­ne­ra ef­ter ut­bild­ning­en.

Hit­tar ni ta­lang­er?

– Det hän­der att vi stö­ter på ta­lang­er, då för­sö­ker vi pu­scha dem att sö­ka upp en för­e­ning. Ty­värr är fri­id­rott då­ligt re­pre­sen­te­rat i så kall­la­de ”mil­jon­pro­gram­s­om­rå­den”, men vi vill och för­sö­ker änd­ra på det, sä­ger John La­sel­le, vars aka­de­mi nu­me- ra även finns i Gö­te­borg, Mal­mö, Uppsa­la, Jön­kö­ping och Väs­terås.

”Det hän­der att vi stö­ter på ta­lang­er.”

FOTO: LÖ­PARA­KA­DE­MIN

LÖP­NING. Två gla­da ele­ver från Lö­para­ka­de­min som spring­er ett lopp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.