Vad är det jag in­te be­gri­per?

Vi i Rinkeby - - HEJ RINKEBY - Kerstin Gustafsson

Jag sit­ter på fi­ket på bib­li­o­te­ket i Kis­ta. Vid bor­det bred­vid sit­ter två full­vux­na män. De pra­tar högt och in­ten­sivt. ”Man vill ju att de två ska bli ihop.” ”Ja, men de är ju halv­sys­kon.” ”Men det är in­te sä­kert.” Det går in­te att und­vi­ka att hö­ra vad de sä­ger. Sam­ta­let blir allt mer ab­surt. ”Hon är ju död.” ”Men hon kanske kom­mer till­ba­ka? Hon dog ju in­nan­för mu­rar­na.”

De ta­lar om Ga­me of Thro­nes, se­ri­en som hal­va värl­den ver­kar kol­la på just nu. Jag vet, ef­tersom min fa­milj föl­jer den hän­gi­vet. Jag gjor­de ett för­sök att en­ga­ge­ra mig och sat­te mig till­sam­mans med dottern fram­för te­ven. Hon för­sök­te för­kla­ra vad som på­gick. ”Det är sju ri­ken.” Okej. ”Det finns dra­kar.” Ja­ha. Men vil­ka är de, som kom­mer på häs­tar­na? ”Det är zom­bi­er.” Då res­te jag mig och gick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.