Awad Her­si po­li­san­mä­ler fö­re det­ta par­ti­kam­rat

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Kerstin Gustafsson

Nu po­li­san­mäls Jo­nas Ser­ne­holt, mil­jö­par­tis­ten från Jär­fäl­la, som kal­lat so­ma­li­er för ”can­cer­svulst”. Det är Awad Her­si, som po­li­san­mä­ler sin for­ne par­ti­kam­rat för hets mot folk­grupp.

– Om in­te det här är ett grovt brott mot la­gen om hets mot folk­grupp, då vet jag in­te vad som är hets mot folk­grupp.

– Jag vill tes­ta hur la­gen står sig i den här nya si­tu­a­tio­nen, där män­ni­skor of­ta blir kränk­ta i so­ci­a­la me­dia, sä­ger Awad Her­si, som nu­me­ra sit­ter i sty­rel­sen för Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv i Stock­holm.

Det var den 21 ju­li i år, som Jo­nas Ser­ne­holt, då po­li­tisk sek­re­te­ra­re i Mil­jö­par­ti­et och le­da­mot av kom­mun­full­mäk­ti­ge i Jär­fäl­la, skrev en kom­men­tar på Fa­ce­book. Dis­kus­sio­nen som för­des hand­la­de om en grupp­våld­täkt, där den hö­ger­po­pu­lis­tis­ka saj­ten Nyheter idag häv­da­de att de skyl­di­ga var so­ma­li­er. ”Det är in­te förs­ta gång­en som So- ma­li­er be­går den här ty­pen av brott, oav­sett for­mellt med­bor­gar­skap, för med­bor­gar­ska­pet styr nog knap­past de­ras köns­or­gan. So­ma­li­er­na över­hu­vud­ta­get är en can­cer­svulst”, skrev Jo­nas Ser­ne­holt.

– Det är ett tyd­ligt fall av hets mot folk­grupp, sä­ger Awad Her­si, som nu läm­nat in en for­mell po­li­san­mä­lan till Po­li­sen i Sol­len­tu­na.

Awad Her­si, som i många år va­rit ak­tiv i Mil­jö­par­ti­et, kän­ner Jo­nas Ser­ne­holt per­son­li­gen. Han blev myc­ket för­vå­nad över ut­ta­lan­det.

– Jag kun­de ald­rig tro att han hys­te så­da­na åsik­ter, sä­ger Awad Her­si.

Jo­nas Ser­ne­holt har ur­säk­tat sig med att kom­men­ta­ren skrevs ”på fyl­lan”. Han har av­sagt sig samt­li­ga po­li­tis­ka upp­drag och hans an­ställ­ning har av­slu­tats. Mil­jö­par­ti­et har till­satt en ut­red­ning om Jo­nas Ser­ne­holt ska ute­slu­tas, men in­nan den blev klar har han själv be­gärt ut­trä­de ur par­ti­et.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

PO­LI­SAN­MÄ­LAN. Awad Her­si po­li­san­mä­ler sin for­ne par­ti­kam­rat Jo­nas Ser­ne­holt för hets mot folk­grupp. Jag vill tes­ta vad la­gen står för, sä­ger han, om in­te det­ta är hets mot folk­grupp, då vet jag in­te vad det är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.