Sista nämnd­mö­tet för Mia Päär­ni (S)

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Kerstin Gustafsson

När stads­dels­nämn­den i Rin­ke­by-Kis­ta sam­man­trä­der den 24 au­gusti, är det sista gång­en som Mia Päär­ni, (S), le­der mö­tet. – Ja, så är det. Jag vil­le gö­ra ett sista mö­te, sä­ger Mia Päär­ni.

– Och rent for­mellt så mås­te jag ent­le­di­gas av kom­mun­full­mäk­ti­ge, och de sam­man­trä­der in­te för­rän den 4 sep­tem­ber.

Hur känns det då att slu­ta?

– Li­te trå­kigt och li­te job­bigt. Det kom­mer nog att kän­nas li­te ex­tra när jag åker hem ef­ter det mö­tet. Un­der som­ma­ren har det va­rit fullt upp med bar­nen. Men det kom­mer nog att fin­nas till­fäl­len i höst, när det blir var­dag igen, då det kom­mer att kän­nas mer.

Det är fort­fa­ran­de in­te klart vem som kom­mer att ef­ter­trä­da Mia Päär­ni, och hon vill in­te spe­ku­le­ra i vem som kom­mer att bli nämn­dens näs­ta ord­fö­ran­de.

– Jag vet in­te vem det kom­mer att bli. Jag har fle­ra kom­pe­ten­ta par­ti­kam­ra­ter, men de mås­te själ­va be­stäm­ma och vil­ja ta upp­dra­get. Men med stor san­no­lik­het blir det nå­gon av dem som re­dan sit­ter i nämn­den.

FOTO: IDA NILSING

ADJÖ. Mia Päär­ni (S) läm­na­de sitt upp­drag som ord­fö­ran­de i Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämnd la­gom till mid­som­mar. Nu är det dags att ta av­sked.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.