Till­sam­mans gör vi Jär­va bätt­re

Me­lo­dy Fars­hin skri­ver of­ta och bra om det om­rå­de som vi al­la tre äls­kar – Jär­va. I sin se­nas­te krö­ni­ka skri­ver hon om att po­li­ti­ker­na i om­rå­det ba­ra syns vart fjär­de år. Vi de­lar in­te den upp­fatt­ning­en. Vi bor i Jär­va och är själ­va po­li­ti­ker och so­ci­al­de

Vi i Rinkeby - - INSÄNDARE - An­ders Ös­ter­berg, so­ci­al­de­mo­krat, ung örn och en­ga­ge­rad i Jär­va, samt riks­dags­le­da­mot. Lawen Re­dar So­ci­al­de­mo­krat, en­ga­ge­rad i S-kvin­nor och Jär­va, samt riks­dags­le­da­mot.

I Hus­by har Unga Ör­nar en de­mo­kra­ti­sko­la för barn. Barn har ock­så rätt att del­ta och for­ma vårt om­rå­de. De­mo­kra­ti­sko­lan dri­ver vi till­sam­mans med en­ga­ge­ra­de för­äld­rar som Ro­ma Gebreyo­an­nes, Se­lam Shi­mey med fle­ra.

Es­me Gu­ler är en an­nan so­ci­al­de­mo­krat som vart dri­van­de i att få fe­mi­nis­tisk stads­pla­ne­ring i Hus­by. Det är bra. Fler ska kun­na kän­na att tor­gen till­hör dem och vil­ja vis­tas där. Med­lem­mar i Hus­by S-för­e­ning ar­ran­ge­rar varje år val­borgs­fi­ran­de i Hus­by och del­tar stän­digt för att lyss­na till män­ni­skor på Hus­by­fes­ti­va­len.

På and­ra si­dan fäl­tet finns El­vir Ka­zi­nic och hans Sför­e­ning, i Rin­ke­by, som varje år stre­tar med att gö­ra Val­borgs­fi­ran­det så stort och bra som möj­ligt. I år del­tog fle­ra tu­sen be­sö­ka­re.

Utö­ver des­sa så finns det hund­ra­tals fler so­ci­al­de­mo­kra­ter som ide­ellt på sin fri­tid bi­drar att gö­ra Jär­va till en bätt­re plats för al­la. In­te ba­ra valå­ret ut­an varje dag. Of­ta till­sam­mans med för­e­ning­ar i Jär­va som ock­så gör otro­li­ga in­sat­ser.

Det stäm­mer in­te att po­li­ti­ken har över­gett Jär­va. Vik­ti­ga po­li­tis­ka be­slut har ge­nom­förts på bå­de för­sko­lans och sko­lans om­rå­de. Det nya ute­ba­det har det fat­tats be­slut om och är ba­ra nå­gon som­mar bort. Dess­utom byggs det nya lä­gen­he­ter och sys­sel­sätt­ning­en i Rin­ke­by är den högs­ta på de­cen­ni­er.

Till­sam­mans och ba­ra till­sam­mans kom­mer vi att lyc­kas gö­ra Jär­va än­nu bätt­re. Det är vi över­ty­ga­de om.

Det stäm­mer in­te att po­li­ti­ken har över­gett Jär­va.

MELODYS KRÖ­NI­KA. Vi i Kis­ta num­mer 32.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.