Upp­lev ci­ty på ett nytt sätt

Vi i Rinkeby - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Sön­dag 17 sep­tem­ber ar­ran­ge­rar Stock­holms stad ”I stan ut­an min bil”, som är en ak­ti­vi sto­ra som små, bjuds in att upp­le­va ci­ty på ett triv­sam­ma­re och an­norlun­da sätt. Det kom­mer att va­ra bil­fritt kring ci­ty och Gam­la stan kloc­kan 09.00–18.00.

På Ström­ga­tan kloc­kan 11.00–17.00 bju­der sta­den dess­utom på ak­ti­vi­te­ter och täv­ling­ar för al­la åld­rar. Där kan du tes­ta parkour, låd­cy­kel, kli­mat­vå­gen, lä­ra dig mer om stads­od­ling, se BMX­upp­vis­ning, ser­va din cy­kel samt föl­ja med på gui­da­de tu­rer och myc­ket an­nat.

Även på Mäs­ter Samu­els­ga­tan kom­mer det ske spän­nan­de ak­ti­vi­te­ter och täv­ling­ar för he­la fa­mil­jen.

Re­pre­sen­tan­ter från sta­den kom­mer att ning­ar på håll­ba­ra trans­port­me­del. Läs mer om da­gen och lad­da ned pro­gram­met på stock­holm.se/ista­nu­tan­min­bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.