Brist på byg­ga­re – en chans för unga

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

I Stock­holms­re­gi­o­nen kom­mer det att be­hö­vas mer än 40 000 bygg­nads­ar­be­ta­re fram till år 2025. På Jobb­torg Unga i Kis­ta in­for­me­rar Stock­holms stad och Bygg­tek­nis­ka gym­na­si­et i Kis­ta ar­bets­sö­kan­de om de möj­lig­he­ter som finns.

– Vi har ta­git med pap­per. Ni kan fyl­la i re­dan idag. 42 vec­kor och se­dan jobb. Pa­trik Teng­berg, från ar­bets­mark­nads­för­valt­ning­en i Stock­holms stad, är i Kis­ta för att vär­va stu­den­ter till en ut­bild­ning till bygg­nads­ar­be­ta­re.

Två trap­por upp i Kis­ta gal­le­ria, på Jobb­torg Unga, sit­ter tolv unga män en ons­dags­kväll. De är ar­bets­sö­kan­de och in­tres­se­ra­de av att få en yr­kes­ut­bild­ning.

– I Stock­holms­re­gi­o­nen kom­mer det att be­hö­vas mer än 40 000 bygg­nads­ar­be­ta­re fram till år 2025, sä­ger Pa­trik Teng­berg. Det sto­ra väg­byg­get För­bi­fart Stock­holm be­hö­ver, och kom­mer att be­hö­va, många av dem.

Många sto­ra fö­re­tag är in­blan­da­de och de får bra be­talt för att byg­ga. En del av peng­ar­na är av­sed­da för folk från Stock­holm.

– En viss del av ar­bets­kraf­ten mås­te an­stäl­las ge­nom Stock­holms stad och Jobb­torg. Vi ser till att ni har de kva­li­fi­ka­tio­ner som krävs och fö­re­ta­gen mås­te an­stäl­la er. Vi kan er­bju­da en grädd­fil in till fö­re­ta­gen.

För­u­tom vägar byggs det bo­stä­der. Pa­trik Teng­berg vi­sar en kar­ta över Stock­holms­re­gi­o­nen, det är mas­sor med pro­jekt och flest i Stock­holm.

– Det in­ne­bär att många kan få jobb på den si­da stan som de bor. Den här ut­bild­ning­en är en bra in­gång på ar­bets­mark­na­den. Det finns även ut­veck­lings­möj­lig­he­ter om nå­gon vill lä­sa vi­da­re på uni­ver­si­tet och bli in­gen­jör.

Han ar­gu­men­te­rar för att de här unga män­nen ska sat­sa på en ut­bild­ning som kom­mer att ge dem jobb.

– Men vi kan in­te skic­ka dit folk hur som helst. Det här är ing­et jobb där man lal­lar runt, ut­an det är rätt ut­bild­ning och schyst ut­rust­ning som gäl­ler. Ni mås­te sat­sa, det är ett yr­ke där man vill va­ra kvar.

Nu för ti­den in­ne­bär ar­be­tet in­te ba­ra att ”skot­ta grus”, ut­an många tunga moment gör ma­ski­ner idag. Nu­me­ra går det att bli gam­mal i yr­ket.

Med på mö­tet är ock­så Linus Nygren, rek­tor för Bygg­tek­nis­ka gym­na­si­et i Kis­ta.

– Vi ut­bil­dar yr­kes­folk in­om bygg och VVS. Al­la vå­ra lä­ra­re är be­hö­ri­ga och har yr­kes­be­vis. Må­let med ut­bild­ning­en är att den ska va­ra he­la pa­ke­tet, in­te nå­gon snabb­va­ri­ant på tio vec­kor. Ut­bild­ning­en ska ge er­fa­ren­het och re­fe­ren­ser, så att ni se­dan kan sö­ka jobb över­allt.

I sep­tem­ber bör­jar ut­bild- ning­en och de går fem da­gar i vec­kan i sko­lan. Myc­ket prak­tiskt lä­ran­de, men ock­så en del te­o­ri. ”Man mås­te kun­na räk­na för att få till en bra be­tong.” Ef­ter ett par må­na­der blir det prak­tik.

– Se­dan till­ba­ka till sko­lan igen, lä­ra sig mer och till som­ma­ren är ni kla­ra. Då har ni ett yr­ke.

Någ­ra frå­gor ställs ef­ter in­for­ma­tio­nen. Den förs­ta stäl­ler rek­torn till sig själv.

– Är det svårt? Nej, egent­li­gen in­te. Ute på fö­re­ta­gen stäl­ler de två frå­gor: Kom­mer de i tid? Är de in­tres­se­ra­de? Har man när­va­ro och in­te sit­ter och pyss­lar med mobilen he­la ti­den, då lär man sig. Vå­ra lä­ra­re är duk­ti­ga och stol­ta yr­kes­män. Pa­trik Teng­berg fyl­ler i: – Vi vill att ni ska få en ut­bild­ning som hål­ler och som bå­de bran­schen och fack­för­bun­den ac­cep­te­rar. Det är 42 vec­kor och det är högt tem­po.

Hur myc­ket tjä­nar man, und­rar en av kil­lar­na.

– In­gångs­lön är mel­lan 22 000 och 23 000 i må­na­den, men de fles­ta tjä­nar mer. Räk­na med en lön på runt 25 000 ef­ter av­slu­tad ut­bild­ning.

Pa­trik Teng­berg vet pre­cis vad som kan loc­ka unga män.

– Det är rätt okej lö­ne­ni­vå­er i den här bran­schen och svens­ka ut­bild­ning­ar är väl sed­da i värl­den. Du kan job­ba i Du­bai, Syd­af­ri­ka el­ler Ki­na. Du har en glo­bal arbetsmarknad.

Fa­gan Agay­er, 24, är en av de unga män­nen som fyl­ler i en an­sö­kan. Han kom med sin fa­milj från Ba­ku i Azer­bad­jan till Sve­ri­ge och Hus­by för sex år se­dan.

– Ef­ter gym­na­si­et job­ba­de jag på en bil­fir­ma, men nu sö­ker jag jobb. Det här är jät­te­bra.

”Ute på fö­re­ta­gen stäl­ler de två frå­gor: Kom­mer de i tid? Är de in­tres­se­ra­de?”

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

VÄRVAR. Jobb­torg Unga i Kis­ta värvar stu­den­ter till bygg­lin­jen på gym­na­si­et. Fa­gan Agay­er ska sö­ka till ut­bild­ning­en.

REK­TOR.. Linus Nygren är rek­torn för gym­na­si­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.