RIN­KE­BY UNITED TOP­PAR TA­BEL­LEN

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son

”Vi be­hö­ver ha press på oss för att pre­ste­ra.”

Ska nå­got lag stop­pa Rin­ke­by Uni­teds väg mot se­rie­se­ger är det san­no­likt Rin­ke­by United. – Vi be­hö­ver ha press på oss för att pre­ste­ra, ty­värr har det all­tid va­rit så, sä­ger To­mas Val­des Ver­de­cia.

Vi fö­re­stäl­ler oss att Lewis Ha­mil­ton star­tar ett F1-lopp i sin Mer­ce­des. När han ef­ter hal­va ra­cet le­der med ett halvt varv går han in i de­pån och åter­kom­mer i en Tra­bant, års­mo­dell 1988. In­te för­rän han ser Fer­rari­bi­lar i back­spe­geln skif­tar han till­ba­ka till sin Mer­ce­des.

Över­dri­vet är det­ta en speg­ling av Rin­ke­by United på fot­bolls­plan. Se­nast gäs­ta­de FC In­ners­tan, näst sist i di­vi­sion 5 mel­lers­ta, Kn­ut­by BP.

I förs­ta halv­lek var det ba­ra frå­gan om när hem­ma­la­get skul­le spräc­ka nol­lan. Gång på gång rul­la­des gäs­ter­na upp, det som sak­na­des var pric­ken över i. Den kom på plats när To­mas Val­des Ver­de­cia i 38:e mi­nu­ten stöt­te in bol­len ef­ter ett läc­kert för­ar­be­te av Za­lif Se­ner.

Förs­ta kvar­ten i and­ra halv­lek var ge­nant. Rin­ke­by­spe­lar­na gnäll­de på varand­ra, ing­en gjor­de job­bet och det straf­fa­de sig. Spe­la­ren som kvit­te­ra­de ha­de en hand­full RU-li­ra­re runt sig, dock ing­en som var in­tres­se­rad att ta ste­get in i nick­si­tu­a­tio­nen.

Att Rin­ke­by United är Rin­ke­by Uni­teds värs­ta mot­stån­da­re är tyd­ligt. I om­gång­en in­nan ha­de Hed­vigslund 1–0 in­nan Rin­ke­by­spe­lar­na in­såg fa­ran och vän­de till 3–1-se­ger sista 23 mi­nu­ter­na. Dess­förin­nan stod det 0–2 mot Ma­rie­berg in­nan vänd­ning­en i and­ra halv­lek. Se­ger 4–2.

En för­kla­ring ger le­da­ren Adi Dram­meh när han be­rät­tar att Rin­ke­by in­te har en ut­ta­lad hu­vud­trä­na­re.

– Al­la är trä­na­re, al­la coachar, al­la är ma­te­ri­a­la­re. Vi gör allt till­sam­mans, om man vak­nat på rätt si­da, sä­ger han och skrat­tar.

Det­ta gäll­de även i sön­dags kväll. Någ­ra röt och slog ut med ar­mar­na, and­ra knöt nä­ven.

Då, som på en en gi­ven sig­nal ef­ter bak­läng­es­må­let och två var­na­de hem­ma­spe­la­re, kom en ny scen­för­änd­ring. Nyss var­na­de Dou­dou Jo­be nic­ka­de in 2–1 och fem mi­nu­ter se­na­re ha­de Rin­ke­by 4–1 via två mål av Biy­an Bo­zan. Bo­zans 3–1 var re­sul­ta­tet av ett im­po­ne­ran­de ge­nom­brott på hö­ger­kan­ten där han slut­li­gen pla­ce­ra­de bol­len i bort­re bur­ga­veln.

Ni för­sät­ter er i kni­vi­ga si­tu­a­tio­ner, var­för?

– Ja, det är jät­te­kons­tigt. Vi be­hö­ver ha press på oss för att pre­ste­ra, ty­värr har det all­tid va­rit så. Nu bor­de vi vun­nit med 6–0, 7–0. I stäl­let ham­nar vi i ett lä­ge där vi kan tap­pa po­äng. Helt i onö­dan, sä­ger an­falls­spe­la­ren To­mas Val­des Ver­de­cia.

Han får med­håll av lag­kap­te­nen Ali She­aib som var besvi­ken över det obe­fint­li­ga en­ga­ge­mang­et i upp­tak­ten av and­ra halv­lek.

– Vi ska vin­na stör­re, sam­ti­digt ty­der vå­ra vänd­ning­ar­na på att vi har en bra lag­mo­ral. Vik­ti­gas­te mat­chen är den mot Enske­de­da­len, vin­ner vi den ser det bra ut, sä­ger Ali She­a­bi.

Här rädd att jinxa och bi­ter sig i un­der­läp­pen in­nan han kon­sta­te­rar:

– Vi har ett rätt bra ut­gångs­lä­ge.

SERIELEDNING. Rin­ke­by United i serieledning för­be­re­der sig för en ti­dig se­ri­e­fi­nal den 2 sep­tem­ber på Kunt­by BP.

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

FÖR­SIK­TIG OP­TI­MISM. Rin­ke­by top­par ta­bel­len, men lag­kap­te­nen Ali She­a­bi (längst ner i mit­ten) vill ogär­na ta­la om se­rie­se­ger.

FOTO:JON­NY AN­DERS­SON

SE­GER. To­mas Val­des Ver­de­cia gjor­de Rin­ke­bys förs­ta mål mot FC In­ners­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.