Ga­laxy ute­slut­na ur fy­ran

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son

Kis­ta Ga­laxy har ute­slu­tits ur di­vi­sion 4 nor­ra ef­ter att la­get för and­ra gång­en tving­ats läm­na walk over.

– Mot­gång­ar är in­te kul. Vi har miss­lyc­kats och är be­svik­na, sä­ger le­da­ren Ro­bel Ala­zar.

Kis­ta Ga­laxy in­led­de fot­bolls­sä­song­en i ett hopp­löst lä­ge. Ef­ter att la­get i hös­tas miss­lyc­ka­des med att kva­la sig kvar i di­vi­sion 3 för­svann näs­tan al­la spe­la­re. Två var kvar när för­sä­song­en 2017 bör­ja­de.

– Det som nu hänt var ett sce­na­rio vi såg in­nan sä­song­en star­ta­de, men vi vil­le in­te ge upp i förs­ta ta­get. Istäl­let för­sök­te vi gö­ra rätt för oss, bland an­nat med hän­syn till öv­ri­ga lag i se­ri­en. Ha­de vi dra­git oss ur in­nan se­ri­en star­ta­de skul­le i al­la fall två lag åka ur, nu blir det ba­ra ett ef­tersom vi på­bör­ja­de sä­song­en, sä­ger Ro­bel Ala­zar.

Förs­ta gång­en Ga­laxy ha­de otill­räck­ligt med spe­la­re för att star­ta en match var hem­ma mot Be­le Barkar­by i maj. And­ra gång­en la­get läm­na­de w.o var i bor­t­a­match mot Vax­holm för­ra hel­gen..

Då blev la­get au­to­ma­tiskt ute­slu­tet av Stock­holms Fot­boll­för­bund.

– Vi var tre spe­la­re och jag en av dem, sä­ger Ro­bel Ala­zar.

– Det känns trist att det bli­vit så här, fort­sät­ter han. Mot­gång­ar är in­te kul. Vi har miss­lyc­kats och är be­svik­na.

Han ci­te­rar Ga­laxy­le­da­ren Philip O´Con­nor: ” Win or learn”.

– Vi är in­ställ­da på att gö­ra en or­dent­lig om­start, oav­sett om vi ba­ra ram­lar ner i fem­man el­ler tvångs­de­gra­de­ras ner i di­vi­sion 6.

– Som för­e­ning har vi bli­vit många er­fa­ren­he­ter star­ka­re. Och vi har ett dam­lag på väg upp i fy­ran, så Ga­laxy finns kvar, tilläg­ger Ro­bel Ala­zar.

”Vi är in­ställ­da på att gö­ra en or­dent­lig om­start.”

FOTO: PHOTOGRAPHER MI­CHAEL FOLMER

SLUT. Ro­bel Ala­zar och hans Kis­ta Ga­laxys sä­song är nu slut. La­get har ute­slu­tits ef­ter två w.o.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.