Liz­zie Nord­ling mås­te läm­na si­na ko­lo­ni­lot­ter

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Kerstin Gustafs­son

– Du har till på sön­dag att stä­da. Det är in­te di­na lot­ter läng­re.

Kro­no­fog­den har verk­ställt be­slu­tet om av­hys­ning. Ef­ter 26 år tving­as Liz­zie Nord­ling läm­na si­na ko­lo­ni­lot­ter på Hus­by gård.

Kloc­kan 09.30 kom­mer Mo­ni­ca Sack­lén och Ing­er Vahl­berg från Kro­no­fog­den, till­sam­mans med Lennart Pöp­pel, ko­lo­ni­för­e­ning­ens om­bud, ner till Hus­by gård. Strax där­ef­ter kom­mer Liz­zie Nord­ling, som vi­sar dem vil­ka ko­lo­ni­lot­ter som är hen­nes. El­ler har va­rit hen­nes, fram till den­na stund.

– När do­men har trätt i la­ga kraft så verk­stäl­ler vi ba­ra, sä­ger Mo­ni­ca Sack­lén.

Ord­fö­ran­den i ko­lo­ni­för­e­ning­en Chan­chai Sa­wangp­haew, någ­ra and­ra med­lem­mar i för­e­ning­ens sty­rel­se an­slu­ter. Ar­ne Jo­hans­son från Nor­ra Jär­va Stads­dels­råd är ock­så med. Han har, i sin egen­skap av ord­fö­ran­de i stads­dels­rå­det, skri­vit ett brev till stöd för Liz­zie Nord­ling. Det har gett Liz­zie hopp om att av­hys­ning­en ska skju­tas upp. Men så sker in­te. Liz­zie Nord­ling för­sö­ker än en gång ar­gu­men­te­ra för sin sak.

– Det är för sent nu, sä­ger Lennart Pöp­pel. Det har gått för långt. Det spe­lar ing­en roll vad du sä­ger, be­slu­tet är fat­tat.

Någ­ra sty­rel­se­med­lem­mar har an­slu­tit.

– Hon har fått så många chan­ser, sä­ger Fran­ci­na Dal­mul­der-Lars­son. Hon har för­svå­rat vårt sty­rel­se­ar­be­te.

Men vad har Liz­zie Nord­ling gjort?

– Hon har kla­gat på att vi in­te har klippt grä­set ut­an­för sta­ke­tet, och att körs­bärs­trä­det in­te har så­gats ned.

För­e­ning­ens ord­fö­ran­de Chan­chai Sa­wangp­haew sä­ger att pro­ble­men har på­gått i fle­ra år.

– Hon har till och med po­li­san­mälts av en av hen­nes gran­nar här i ko­lo­ni­för­e­ning­en, då mås­te vi age­ra.

Liz­zie Nord­ling hör vad han sä­ger.

– Det är jag som har tra­kas­se­rats un­der en lång tid. Det hand­lar om mobb­ning och det är in­te klokt att det får gå till så här. Jag har ta­git upp sak­frå­gor, in­te gnällt.

Kro­no­fog­den går runt och fo­to­gra­fe­rar bå­da lot­ter­na och fat­tar se­dan ett ”kast­be­slut”. Allt ut­an röt­ter ska kas­tas; sten­plat­tor, verk­tyg och sta­ket. Liz­zie Nord­ling har fram till och med sön­dag på sig att ta med sig det hon vill ha.

– Jag vill ha med mig allti­hop. Allt är mitt, det är ba­ra mar­ken som till­hör ko­lo­ni­för­e­ning­en.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

SLU­TET. Kro­no­fog­den verk­stäl­ler be­slu­tet om av­hys­ning. Liz­zie Nord­ling mås­te läm­na si­na ko­lo­ni­lot­ter på Hus­by gård se­dan 26 år.

– Jag har hört vad som hän­der, men jag kom­men­te­rar in­te en­skil­da med­ar­be­ta­re. Det är i grun­den en för­valt­nings­frå­ga. Nämn­den an­sva­rar för att för­valt­ning­en fun­ge­rar. Men det är ma­jo­ri­te­ten som mås­te ta an­sva­ret för det­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.