Golf­bol­len står i vägen

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

De pla­ne­ra­de bo­stä­der­na i Kis­ta kom­mer in­te bli av så länge Bälls­ta radar­torn står kvar. Det kon­sta­te­rar Per Thi­berg, på fas­tig­hets­bo­la­get Va­sakro­nan i SvD. Ra­darsta­tio­nen, som ser ut som en gi­gan­tisk golf­boll, kal­las för det en­skilt störs­ta hind­ret för bo­stads­byg­gan­de. Men flyg­led­ning­en vid Ar­lan­da, Skavs­ta, Brom­ma och Väs­terås är be­ro­en­de av tor­net för in­flyg­ning­ar, sär­skilt se­dan ra­darsta­tio­ner­na i Gott­rö­ra och Uppsa­la av­veck­lats.

Men nu lo­var bo­stads­mi­nis­ter Pe­ter Eriks­son (MP) en snar lös­ning.

– Sta­ten kom­mer att be­hö­va gå in med peng­ar, men det in­te är själv­klart att sta­ten tar he­la kost­na­den, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.