Med­ar­be­taren­kät

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ MEDARBETARENKÄTER ge­nom­förs i he­la Stock­holm stad för att kon­trol­le­ra om sta­den är en bra ar­bets­gi­va­re och en ar­bets­plats där med­ar­be­tar­na trivs. Med­ar­be­taren­kä­ten ska ut­gö­ra ett un­der­lag för fort­satt verk­sam­hets­ut­veck­ling. ■ TO­TALT del­tog 37 111 med­ar­be­ta­re i Stock­holms stad och svars­fre­kven­sen var på 77 pro­cent. I Spånga-Tens­ta ar­be­tar 701 per­so­ner och drygt 40 av dem ar­be­tar i av­del­ning­en för Stads­dels­ut­veck­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.