Akro­po­lis ja­gar kval­plats

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son

Sve­ri­ges mål­gla­das­te di­vi­sion 1-lag är tä­tat de­fen­sivt och med det ska jak­ten på Umeå blir in­ten­siv res­ten av sä­song­en.

– Vi kan på­ver­ka vår egen in­sats och det ska vi gö­ra, sä­ger Akro­po­listrä­na­ren Kon­stan­ti­nos Pa­na­go­pou­los.

Niko­la Va­sic top­par skyt­te­li­gan i di­vi­sion 1 nor­ra på el­va mål. I sön­dags gjor­de han två mål på 27 mi­nu­ter mot Ara­me­isk-Sy­ri­ans­ka, men kom ald­rig ut till and­ra halv­lek. Det tog en stund in­nan han il­la lin­kan­de tog sig till Jär­va­la­gets le­dar- och re­serv­kur.

Va­sics ljumsk­ska­da kan bli ett be­kym­mer, å and­ra si­dan har Akro­po­lis en gnist­ran­de of­fen­siv med 44 mål på 16 mat­cher, snitt 2.75 per match.

Ala­gie Sos­seh er­sat­te Va­sic och bor­de gjort ett mål, det bor­de även Ad­ha­van Ra­ja­mo­han och Ey­a­su Ale­may­e­hu. När nämn­da tre ha­de mar­gi­na­ler­na emot sig vi­sa­de Kon­stan­ti­nos Stav­rot­ha­na­so­pou­los sig på sty­va li­nan. Hö­ger­bred­da­ren, som stän­digt får skäll av sin trä­na­re, gjor­de två mål i and­ra halv­lek på Brun­na IP.

– Skäll? sä­ger han och skrat­tar. Nej, nej... vi kän­ner varand­ra se­dan många år. Han var min trä­na­re i Pa­ni­o­ni­os. Jag för­står hur det kan upp­fat­tas, men jag är van vid att han ro­par och ges­ti­ku­le­rar.

När trä­na­ren får sam­ta­let åter­be­rät­tat, på gre­kis­ka, me­nar han att det hand­lar om kär­lek, en ”fa­mil­je­re­la­tion” sna­ra­re än gnäll.

– Jag tar i al­la fall in­te åt mig, han vill väl, sä­ger ”Kostas” och hyl­lar trä­na­rens en­ga­ge­mang och tak­tik.

Och det är den bild Kon­stan­ti­nos Pa­na­go­pou­los själv ger. I bör­jan av sä­song­en kra­scha­de för­svars­spe­let full­stän­digt ibland. Han blun­da­de in­te för det, men har del­vis över­lå­tit åt spe­lar­na att hit­ta lös­ning­ar.

– Det är då de ut­veck­las. De har fått bort de dum­ma miss­ta­gen. Jag är stolt över de­ras ut­veck­ling.

Med ett spel som klaf­far är det lä­ge att tit­ta upp­åt. Brage har möj­li­gen se­rie­se­gern i en ask. Akro­po­lis har i förs­ta hand kon­takt med an- dra­pla­ce­ra­de Umeå. La­gen möts i Umeå näs­ta helg, den 10 sep­tem­ber. I vå­ras vann Umeå med 3–2 på Spånga IP.

Pa­na­go­pou­los tror att Akro­po­lis är vas­sa­re i dag.

– Jag kan ba­ra se till var vi står, vi kan ba­ra på­ver­ka vår egen in­sats och det ska vi gö­ra. För­hopp­ning­en är att vi kan ge Umeå en match, se­dan be­hö­ver vi spe­la bra i många mat­cher för att avan­ce­ra i ta­bel­len.

”För­hopp­ning­en är att vi kan ge Umeå en match.”

FO­TO: JON­NY AN­DERS­SON

TÄTT FÖR­SVAR. Se­basti­an Lud­zik och öv­ri­ga i Akro­po­lis för­svars­lin­je har helt an­nan pon­dus än i bör­jan av sä­song­en.

TVÅ MÅL. Kon­stan­ti­nos Stav­rot­ha­na­so­pou­los av­gjor­de mot Ara­me­isk-Sy­ri­ans­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.