Kyr­ko­va­let 17 sep­tem­ber

Kristi­na Bah är so­ci­al­de­mo­kra­ter­nas tred­je namn på val­se­deln till kyr­ko­full­mäk­ti­ge i Spånga-Kista för­sam­ling. – Jag blev om­bedd och jag ställ­de upp. Jag kän­ner mig hed­rad.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

Kristi­na Bah har va­rit po­li­tiskt en­ga­ge­rad i so­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Jär­va se­dan drygt två år till­ba­ka. Hon gick med i sam­band med Ro­bin Si­ni­sa­los död, den fem­ton­å­ri­ge poj­ken som sköts ihjäl ut­an­för sin port i Akal­la.

– Ja, vi var fle­ra som en­ga­ge­ra­de oss i po­li­ti­ken då, sä­ger hon. Det kän­des vik­tigt att gö­ra nå­got.

Kristi­na Bah bor i Akal­la med si­na två barn.

– Jag bör­ja­de gå i kyr­kan för 14 år se­dan, när bar­nen var små. De ha­de fin barn­verk­sam­het. Jag kän­ner för kyr­kan. Jag har all­tid bli­vit bra be­mött, de har fun­nits där när jag be­höv­de dem som mest.

Hon minns stö­det hon fick när hen­nes mam­ma dog, och som en­sam­stå­en­de mam­ma var kyr­kan till hjälp på fle­ra sätt.

– Idag är kyr­kan i Akal­la knappt öp­pen läng­re. Ti­di­ga­re var kyr­kan all­tid öp­pen på julaf­ton, för al­la som var en­sam­ma. Se­nast så var det ba­ra kyr­kan i Kista som fi­ra­de jul, det blir långt för många av vå­ra äld­re att ta sig dit.

I Spånga-Kista för­sam­ling är det pro­cen­tu­ellt fär­re som del­tar i kyr­ko­va­let, av

det skä­let att många in­te är med­lem­mar i svens­ka kyr­kan. Men Kristi­na Bah tyc­ker att kyr­kan ska va­ra öp­pen för al­la.

– Pap­pan till mi­na barn är mus­lim och när han gick till mos­kén, bru­ka­de jag föl­ja med. Jag togs emot på bäs­ta sätt. Kyr­kan ska va­ra till för dem som be­hö­ver den, oav­sett re­li­gi­on.

Hon mär­ker ock­så att kyr­kan be­hövs idag.

– Jag job­bar i hem­tjäns­ten och många av vå­ra gam­la är en­sam­ma och be­hö­ver sällskap. Men de tror in­te att de får kom­ma till svens­ka kyr­kan, ef­tersom de är från and­ra de­lar av värl­den. Jag ska käm­pa för en le­van­de kyr­ka, som är öp­pen för al­la.

FO­TO: MOSTPHOTOS

VALSEDEL. Kristi­na Bah är so­ci­al­de­mo­kra­ter­nas tred­je namn på val­se­deln till kyr­ko­full­mäk­ti­ge i Spånga-Kista för­sam­ling.

VAL. Den 17 sep­tem­ber är det kyr­ko­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.