”South ’n West” i Hus­by

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

– Det är vårt förs­ta event, det är li­tet men stort.

Ami­na Ali, 16, och Fa­tu­ma Yus­suf, 17, är någ­ra av dem som ar­ran­ge­rar ”South ’n West”, där unga från oli­ka si­dor av Stock­holm kan träf­fas.

Vid si­dan om Husbyfestivalen hän­de det en hel del ne­re på Kvarn­bac­ka boll­plan, ut­an­för fri­tids- och ung­doms­går­den Re­actor. För­e­ning­en IKON an­ord­na­de en fot­bollstur­ne­ring för tje­jer och kil­lar, som av­slu­ta­des med mu­sik och mat.

– Vi tänk­te, var­för in­te bju­da hit ung­do­mar från sö­derort, sa­de Ami­na Ali. Vi vil­le lä­ra kän­na varand­ra, helt en­kelt. Vi har myc­ket ge­men­samt.

Två fot­bollslag med tje­jer gjor­de upp om pri­set, ett lag var från de söd­ra för­or­ter­na och de möt­te ett lag från Hus­by. Fy­ra lag med kil­lar täv­la­de mot varand­ra.

– Egent­li­gen hand­lar det här mer om ge­men­skap än om fot­boll, sa­de Fa­tu­ma Yus­suf. Men det var ge­men­ska­pen i spor­ten vi vil­le åt.

Sam­ti­digt som mat­cher­na på­gick spe­la­de and­ra basket el­ler för­be­red­de gril­len. Se­na­re på kväl­len skul­le fle­ra ar­tis­ter upp­trä­da. En grupp kom från Uppsa­la, men även fle­ra lo­ka­la stjär­nor skul­le va­ra med.

– Dree Low är från Hus­by och Lau­ra Arif från Akal­la.

Fa­tu­ma och Ami­na är bå­da med i för­e­ning­en IKON, som står för or­den in­tegri- tet, kre­a­ti­vi­tet, or­ga­ni­se­ring och nytän­kan­de. De har lan­se­rat sitt event i so­ci­a­la me­dia, på Instagram och Fa­ce­book.

– Vi har pra­tat om det i sko­lan, sä­ger Ami­na Ali, många av oss går i oli­ka sko­lor runt om i Stock­holm. Det är folk från oli­ka stäl­len, li­te ”gott och blan­dat”.

Tje­jer­na i IKON har för­be­rett och ar­be­tat länge med ”South ’n West”. Nu var de nöj­da, myc­ket folk och tur med väd­ret.

– Ing­en sat­sar på oss, så vi tänk­te att vi sat­sar själ­va. Allt är ka­non.

”Det var ge­men­ska­pen i spor­ten vi vil­le åt.”

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

NÖJ­DA. Fa­tu­ma Yus­suf, 17, och Ami­na Ali, 16, har va­rit med och or­ga­ni­se­rat ”South ’n West”. Ett till­fäl­le­för unga från sö­derort att lä­ra kän­na unga från väs­te­rort.

PÅ G. Ab­di­ri­zak Ali och Ha­ki­im M. Ali är på väg till Kvarn­bac­ka BP för att va­ra på even­tet ”South ’n West”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.