”BÄNKARNA ÄR FÖR DÅ­LI­GA”

Avraam La­za­ri­dis, mång­å­rig ak­tiv i Funk­tions­hin­der­rå­det, om bänkarna på Rin­ke­by torg ur de funk­tions­hind­ra­des syn­vin­kel.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafsson

– De här bänkarna är in­te gjor­da för oss med funk­tions­hin­der. Arm­stö­den är för lå­ga och då­li­ga, det blir svårt att ta sig upp från bän­ken. Avraam La­za­ri­dis har i de­cen­ni­er ar­be­tat för att öka till­gäng­lig­he­ten för funk­tions­hind­ra­de i Jär­va.

I 20 år har Avraam La­za­ri­dis sut­tit med i Funk­tions­hin­der­rå­det i Rin­ke­by och i tio år i Spånga-Tens­ta, där han dess­utom är ord­fö­ran­de se­dan ja­nu­a­ri i år.

– De som sat­te upp de här bänkarna, tänk­te nog in­te sär­skilt långt.

Han sät­ter sig på en av bänkarna i Rin­ke­by cent­rum. Bänkarna är ett re­sul­tat av Funk­tions­hin­der­rå­dets ar­be­te. Men det är in­te ba­ra arm­stö­den får kri­tik.

– De är pla­ce­ra­de pre­cis ut­an­för ta­ket. När det reg­nar blir man de­fi­ni­tivt blöt.

Li­kaså är de run­da bänkarna, som finns runt trä­den på tor­get, fel­ak­tigt bygg­da. De är för lå­ga för al­la som har svå­rig­he­ter att sät­ta sig ned. – De är in­te gjor­da för oss. Räc­ket som lö­per längs hus­väg­gen, från tor­get upp mot Nor­ra Rin­ke­by­gång­en, sit­ter löst. Någ­ra plat­tor på tor­get är sön­der.

– De an­sva­ri­ga bor­de gö­ra en be­sikt­ning av tor­get, sä­ger Avraam La­za­ri­dis. Åt­minsto­ne en gång per år. Lö­sa plat­tor och hål i mar­ken kan or­sa­ka stor ska­da.

Avraam La­za­ri­dis har bott i Rin­ke­by i 40 år. I 17 år ar­be­ta­de han på bib­li­o­te­ket i Rin­ke­by som bib­li­o­teks­as­si­stent och i fem år på bib­li­o­te­ket i Kis­ta. Som ord­fö­ran­de i lo­ka­la hy­res­gäst­för­e­ning­en på Vis­by­ring­en har han kon­takt med många män­ni­skor, och får re­da på de pro­blem som finns. Han är en lo­kal pro­fil, som all­tid syns på stads­dels­nämn­dens mö­ten när de hålls i Rin­ke­by.

– Jag bru­kar gå dit och lyss­na och stäl­la frå­gor. Jag har god kon­takt med nämn­dens nye ord­fö­ran­de, vi bor på sam­ma ga­ta.

Den 6 ok­to­ber kom­mer en till­gäng­lig­hets­vand­ring att ge­nom­fö­ras i Rin­ke­by.

– Det har bli­vit bätt­re, numera går det att kom­ma in i de fles­ta re­stau­rang­er och bu­ti­ker. Men bris­ter finns all­tid, de tar in­te slut. Det finns all­tid nå­got att för­bätt­ra.

”De som sat­te upp de här bänkarna, tänk­te nog in­te sär­skilt långt.”

FO­TO: KERSTIN GUSTAFSSON

FO­TO: KERSTIN GUSTAFSSON

AK­TIV. Avraam La­za­ri­dis är se­dan de­cen­ni­er ak­tiv i Funk­tions­hin­der­rå­det i Rin­ke­by-Kis­ta och dess­utom ord­fö­ran­de i sam­ma råd i Spånga-Tens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.