Konst­hal­len sat­sar på kvin­nokafé

– Från bör­jan ha­de vi öp­pet ba­ra på tis­da­gar. Se­dan bör­ja­de vi träf­fas även på tors­da­gar, och nu är det öp­pet på lör­da­gar ock­så. Mu­na Aly­aqoo­bi är den som an­sva­rar för Kvin­nokafé­et i Tens­ta konst­hall.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafsson

Den som går ige­nom Tens­ta konst­halls kafé, sväng­er in ige­nom ut­ställ­nings­hal­len och går in till rum­met till hö­ger, kom­mer till Kvin­nokafé­et. Där träf­fas kvin­nor tre gång­er i vec­kan för att sy, stic­ka, vir­ka el­ler äg­na sig åt an­nat hand­ar­be­te. Intresset är stort.

– Vi bru­kar va­ra mel­lan 20 och 40 kvin­nor, sä­ger Mu­na Aly­aqoo­bi. Om det är nå­gon helg, som Eid al-ad­ha ny­li­gen, då är vi fär­re. Då är många hem­ma och för­be­re­der fes­ten.

Det bör­ja­de som ett pro­jekt för att ak­ti­ve­ra kvin­nor, som av oli­ka skäl ha­de tid över om da­gar­na. Konst­hal­len och stads­dels­för­valt­ning­en tog ini­ti- ativ till ett kafé ex­klu­sivt för kvin­nor. Idag drivs kafé­et en­bart av Tens­ta konst­hall och Mu­na Aly­aqoo­bi är an­ställd på del­tid.

– Först var det ba­ra en dag i vec­kan, men kvin­nor­na vil­le träf­fas of­ta­re. Nu har vi bör­jat även på lör­da­gar, för dem som ar­be­tar el­ler stu­de­rar på SFI. De som in­te kan kom­ma på var­da­gar.

Tan­ken är att kafé­et, ut­ö­ver hand­ar­be­te, ska er­bju­da ge­men­skap och en möj­lig­het att trä­na svens­ka språ­ket.

– Allt hand­ar­be­te är ett me­dium för att lät­ta­re nå varand­ra, sä­ger Britt-Ma­rie Lind, från Stock­holms läns Hem­slöjds­för­e­ning, som va­rit med en tid och lärt ut hur man fär­gar och to­var ull.

Ut­ö­ver de re­gel­bund­na träf­far­na gör kvin­nor­na ut­flyk­ter en gång i må­na­den.

– Vi har bland an­nat va­rit på Nor­dis­ka mu­se­et och Mo­der­na mu­se­et, sä­ger Mu­na Aly­aqoo­bi. Vi tit­ta­de på Ma­rie-Louise Ek­mans ut­ställ­ning.

Kvin­nor­na har många oli­ka mo­ders­mål; ara­bis­ka, per­sis­ka, so­ma­lis­ka, men till­sam­mans ta­lar de svens­ka. En av kvin­nor­na som är med den här da­gen är As­h­raf Ma­re­fi. Hon har bott länge i Sve­ri­ge, men flyt­ta­de till Tens­ta i vå­ras.

– Jag har två barn och bå­da bor här, sä­ger hon och ryc­ker på ax­lar­na. Vad ska man gö­ra? Från bör­jan triv­des jag in­te alls, jag ha­de så trå­kigt. Men så fick jag hö­ra ta­las om den här verk­sam­he­ten.

Nu kom­mer hon till kvin­nokafé­et re­gel­bun­det. Ef­ter 26 års tungt ar­be­te i Sve­ri­ge är krop­pen ut­sli­ten och hon är för­tidspen­sio­ne­rad. Hon bå­de stic­kar och syr, men konst­hal­len kan er­bju­da mer än hand­ar­be­te.

– Jag vill lä­ra mig eng­els­ka, sä­ger hon. Det finns en kurs här som jag ska gå.

”Allt hand­ar­be­te är ett me­dium för att lät­ta­re nå varand­ra”

FO­TO: KERSTIN GUSTAFSSON

TRÄFF­PUNKT. Kvin­nokafé­et i Tens­ta konst­hall är öp­pet tre da­gar i vec­kan mel­lan 13–16. As­h­raf Me­ra­fi går till kafé­et så of­ta hon kan.

CHE­FEN. Mu­na Aly­aqoo­bi an­sva­rar för kvin­nokafé­et i Tens­ta konst­hall.

TOVA. Kvin­nor­na har fär­gat och to­vat ull, som se­dan bli­vit väs­kor.

KON­CEN­TRE­RAD. Fu­a­do Tu­mayi syr en väs­ka på kvin­nokafé­et i Tens­ta konst­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.