ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Rinkeby - - HEJ RINKEBY -

... var Spånga Fol­kan full­satt när många, bland and­ra lä­ka­ren Eva Akay, pro­te­ste­ra­de mot stads­dels­nämn­dens flytt av äld­re och de­men­ta per­so­ner från Tens­ta ser­vice­hus till ett bo­en­de i Bromsten. ”Det har va­rit en jät­te­tuff pe­ri­od, för mam­ma och för he­la fa­mil­jen”, sä­ger Pia An­ders­son nu. Hon är dot­ter till Kai­sa An­ders­son som har flyt­tat till Bromsten. ”De har ta­git emot hen­ne på bäs­ta sätt, men det är svårt att stäl­la om. Hon har in­te kun­nat tvät­ta själv läng­re ef­tersom hon in­te hit­tar till tvätt­stu­gan”, sä­ger Pia An­ders­son.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.