De­mo­kra­ti­peng­ar till unga

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

För att öka det de­mo­kra­tis­ka del­ta­gan­det bland unga, bå­de i var­da­gen och in­för det kom­man­de va­let, har den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­ten i Stockholm in­rät­tat ett de­mo­kra­ti­stöd för unga. Ett fler­tal för­e­ning­ar har nu be­vil­jats stöd om to­talt 732 000 kro­nor och fle­ra av dem finns i Jär­va, bland an­nat Rin­ke­by fol­kets hus, Ver­dan­di i Tens­ta och Se­cond Chan­ce från Rin­ke­by. Fler an­sök­ning­ar har kom­mit in och be­hand­las just nu.

– Det är jät­te­ro­ligt att se att vårt stöd går åt och att in­tres­set är stort i Jär­va, sä­ger Ann-Mar­ga­ret­he Livh (V), de­mo­kra­ti­bor­gar­råd i Stockholm. Om vi vill att unga ska ha för­tro­en­de för sam­häl­let och de­mo­kra­tin, mås­te vi ock­så tro på de­ras för­må­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.