ABF vill fort­sät­ta dri­va Tens­ta Träff

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

För­ra året fick ABF ta över drif­ten av Tens­ta Träff. Men i som­ras ver­ka­de det som om all verk­sam­het lagts ned. Vad är det som har hänt?

– Vi vill va­ra kvar, sä­ger Hå­kan Wiclan­der, stu­di­e­om­buds­man på ABF Stockholm. Men pro­ble­met har va­rit fram­för­håll­ning kring vad som ska ske med lo­ka­ler­na.

Un­der hös­ten 2015 dis­ku­te­ra­des Tens­ta Träffs fram­tid. Den lo­ka­la för­e­ning, som ti­di­ga­re dri­vit verk­sam­he­ten i fas­tig­he­ten, blev ut­an eko­no­miskt stöd från kul­tur­för­valt­ning­en. Istäl­let fick ABF Stockholm två mil­jo­ner för att ut­veck­la och dri­va verk­sam­he­ten.

– Vi tog fram en vi­sion, som kul­tur­för­valt­ning­en tyck­te var bra, sä­ger Hå­kan Wiclan­der. Am­bi­tio­nen var att dri­va hu­set på sam­ma sätt som ABF på Svea­vä­gen in­ne i Stockholm, det vill sä­ga ett sam­nytt­jan­de av lo­ka­ler. Vi vill ut­veck­la en Tensta­mo­dell där Tens­ta Träff kan an­vän­das för till ex­em­pel folk­hög­sko­la, SFI, Kom­vux och sam­ti­digt ge för­e­nings­li­vet till­gång till bil­li­ga lo­ka­ler.

”Jag tror att al­la vill väl, men just nu hac­kar det li­te.”

Men fas­tig­he­ten som rymmer Tens­ta träff, och hu­set in­till där Tens­ta gym­na­si­um ti­di­ga­re låg, är slit­na och ska re­no­ve­ras. Verk­sam­he­ter­na skul­le flyt­tas fram och till­ba­ka un­der re­no­ve­rings­ti­den.

– Vi tänk­te, att vi gör det som går att gö­ra, in­nan re­no­ve­ring­en kom­mer igång, sä­ger Hå­kan Wiclan­der. Men det för­ut­sät­ter att det hän­der nå­got på lång sikt. Vi har än­nu in­te fått någ­ra kla­ra be­sked om vad som ska hän­da med lo­ka­ler­na.

Kul­tur­för­valt­ning­en, SI­SAB och ut­bild­nings­för­valt­ning­en är de tre ak­tö­rer det hand­lar om. Även ar­bets- mark­nads­för­valt­ning­en är in­blan­dad. Hå­kan Wiclan­der sä­ger att de fått oli­ka be­sked he­la ti­den.

– Så i vå­ras sa­de vi upp vårt av­tal som en mar­ke­ring. Vi mås­te se att det tas fram en lång­sik­tig plan och ett age­ran­de i rätt rikt­ning. Jag tror att al­la vill väl, men just nu hac­kar det li­te.

Kul­tur­för­valt­ning­en för­säk­ra­de då att de vil­le att ABF skul­le stan­na kvar.

– Då skrev vi ett kort­tids­kon­trakt un­der som­ma­ren, sä­ger Hå­kan Wiclan­der. Men vi vill in­te ba­ra fun­ge­ra som för­med­la­re av lo­ka­ler, ut­an även er­bju­da folk­bild­ning och stu­di­e­verk­sam­het. Vi vet att det går att kom­bi­ne­ra.

Vad hände med de två mil­jo­ner­na ni fick i an­slag?

– En mil­jon gick till hy­ran, sä­ger Hå­kan Wiclan­der. Och vi fick igång gans­ka myc­ket verk­sam­het un­der vå­ren 2016, som sam­hälls­o­ri­en­te­ring för ny­an­län­da. Vi star­ta­de ett lo­kalt stu­die­pro­gram och fick fart på ut­hyr­ning­en av lo­ka­ler.

Men re­dan hös­ten 2016 stod det klart att fram­ti­den var oviss.

– Och senaste halv­å­ret har det va­rit ex­tremt oklart om för­ut­sätt­ning­ar­na. Vi har in­ve­ste­rat mas­sor, bland an­nat i nya möb­ler, så pass att vi har bli­vit ifrå­ga­sat­ta in­ternt. Men om vi vet vad som ska ske lång­sik­tigt kan vi eta­ble­ra verk­sam­het.

Om någ­ra vec­kor går hy­res­av­ta­let ut, då har ABF in­te ens rätt att va­ra kvar i lo­ka­ler­na. Hå­kan Wiclan­der för­säk­rar att ABF vill fort­sät­ta och att pro­ble­men är på väg att lö­sas.

– Men vi mås­te få för­ut­sätt­ning­ar för verk­sam­he­ten. Vi vill dri­va oli­ka for­mer av stu­di­e­verk­sam­het och sam­ti­digt stöd­ja lo­ka­la för­e­ning­ar. Vi ska gö­ra en ny an­sö­kan och smy­ga in öd­mju­ka vill­kor. Men just nu har vi låg be­man­ning, ba­ra en vakt­mäs­ta­re och en som skö­ter lo­kal­bok­ning­en. Kerstin Gustafs­son 070-78 72 077 kerstin.gustafs­son@ di­rekt­press.se

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

OVISST. ABF vill fort­sät­ta dri­va Tens­ta Träff, men de vill ve­ta när lo­ka­ler­na ska re­no­ve­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.