Be­ro­en­de­mot­tag­ning stan­nar i Kis­ta

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

– Vi har inga pla­ner på att läm­na Tens­ta på nå­got sätt, men vi har in­te till­räck­ligt med per­so­nal just nu, sä­ger Mai­ja Seg­le Kons­te­ni­us, sek­tions­chef för Be­ro­en­de­cent­rums öp­pen­vård i nor­ra Stockholm.

Lands­ting­ets bo­e­ro­en­de­mot­tag­ning i Tens­ta, som flyt­ta­des till Kis­ta över som­ma­ren, blir kvar där till årets slut.

– Det är svårt att få lä­ka­re och sjuk­skö­ters­kor över­allt, in­te ba­ra i Tens­ta. Fram till års­skif­tet fort­sät­ter vi i Kis­ta, och se­dan får vi se hur vi lö­ser si­tu­a­tio­nen. Men det finns inga kon­kre­ta pla­ner på att läm­na Tens­ta helt och hål­let.

Mai­ja Seg­le Kons­te­ni­us fram­hål­ler att sjuk­vårds­per­so­na­len på be­ro­en­de­mot­tag­ning­en kom­mer till All­tea­met i Tens­ta var­je vec­ka och har be­hand­lings­kon­fe­rens.

– De träf­far även vis­sa pa­ti­en­ter då, sä­ger hon. Men i prin­cip så får pa­ti­en­ter­na ta sig till Kis­ta.

All­tea­met har si­na lo­ka­ler i Tens­ta cent­rum. Dit kom­mer vux­na, från 18 år och upp­åt, som be­hö­ver hjälp att kom­ma ut sitt miss­bruk. I många år har so­ci­al­tjäns­tens be­ro­en­de­vård sut­tit till­sam- mans med lä­kar­na och sjuk­skö­ters­kor­na i lands­ting­ets bo­e­ro­en­de­mot­tag­ning.

– Det har va­rit väl­digt bra för vå­ra kli­en­ter, sä­ger Gud­run Jo­hans­son, bi­trä­dan­de en­hets­chef på All­tea­met. Vi har kun­nat samar- be­ta dag­li­gen.

All­tea­met var den förs­ta mot­tag­ning­en i Stockholm där so­ci­al­tjäns­ten och lands-

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

FLYT­TAT. Lands­ting­ets be­ro­en­de­mot­tag­ning, som i al­la år fun­nits i Tens­ta, blir kvar i Kis­ta fram till års­skif­tet. An­led­ning­en är per­so­nal­brist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.