Unik ri­tu­al­plats upp­täckt i Hjuls­ta

Ar­ke­o­lo­ger har gjort ett jät­te­fynd av amu­let­ter på ut­gräv­nings­plat­sen i Hjuls­ta. Nu tror de att då­ti­dens Jär­va­bor­bor an­vänt kult­plat­sen för att kom­ma i kon­takt med hög­re mak­ter.

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER - Sofia White

De senaste två åren har ar­ke­o­lo­ger från Stif­tel­sen Kul­turmil­jö­vård un­der­sökt två grav­fält i Hjuls­ta, där Tra­fik­ver­ket an­läg­ger E4 För­bi­fart Stockholm. Ar­ke­o­lo­ger­na, som är fär­di­ga med fält­ar­be­tet – har gjort en myc­ket ovan­lig upp­täckt. In­till det mind­re grav­fäl­tet har näm­li­gen mel­lan 150-200 amu­lett­ring­ar hit­tats.

– Upp­täck­ten är myc­ket ovan­lig! Det är det störs­ta fynd vi gjort av det här sla­get i Skan­di­na­vi­en, sä­ger Andre­as Fors­gren, ar­ke­o­log från Stif­tel­sen Kul­turmil­jö­vård.

Vad har amu­let­ter­na för funk­tion?

– Ing­en prak­tisk funk­tion alls. Vi tror att plat­sen an­vänts i ri­ter. Un­ge­fär som när man kas­tar mynt i en öns­kebrunn, så har man här de­po­ne­rat amu­let­ter till nå­gon typ av hög­re mak­ter. Kanske för att öns­ka god strids­lyc­ka, skör­delyc­ka el­ler lik­nan­de, sä­ger Andre­as Fors­gren.

Amu­let­ter­na är for­ma­de som ring­ar och kan pre­li­mi­närt da­te­ras till den del av järn­ål­dern som kal­las ven­del­tid.

– De är mel­lan fem och fem­ton cen­ti­me­ter i di­a­me­ter och till­ver­ka­de av järn. Of­ta har de häng­en for­ma­de som skä­ror el­ler yx­or, sä­ger Andre­as Fors­gren.

I de om­kring sjut­tio gra­var­na som har un­der­sökts har även glaspär­lor, kam­mar, ke­ra­mik och brän­da ben av män­ni­skor och djur hit­tats.

– På den ti­den brän­de man si­na dö­da, sä­ger Andre­as Fors­gren som be­rät­tar att ar­be­tet nu går in i en ana­lys­fas.

Fyn­den som hit­tats till­hör de svens­ka med­bor­gar­na. De ska nu kon­ser­ve­ras för att in­te ros­ta bort, och ana­ly­se­ras.

– Vi har re­dan märkt av ett stort intresse från all­män­he­ten och det finns en möj­lig­het att fö­re­må­len kan stäl­las ut. Vi kom­mer ock­så att fort­sät­ta för­med­ling­en av kun­skap till när­lig­gan­de sko­lor, samt till all­män­he­ten via till ex­em­pel ap­pen Ons­pot­sto­ry.

Upp­täck­ten är myc­ket ovan­lig.

FO­TO: YL­VA BERG­MAN

RI­TU­AL­PLATS. Ar­ke­o­lo­ger­na har hit­tat mel­lan 150 och 200 amu­lett­ring­ar på en ut­gräv­nings­plats i Hjuls­ta.

FO­TO: ANDRE­AS FORS­GREN, STIF­TEL­SEN KUL­TURMIL­JÖ­VÅRD

GU­DAR. Ar­ke­o­lo­ger­na tror att amu­lett­ring­ar­na har an­vänts för att kom­ma i kon­takt med gu­dar.

FO­TO: INGELA HARRYSSON, STIF­TEL­SEN KUL­TURMIL­JÖ­VÅRD

RING. Så­här ser en av de stör­re amu­lett­ring­ar­na ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.