Ve­gansk/ve­ge­ta­risk sop­pa

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER - Med re­ser­va­tion för even­tu­el­la änd­ring­ar.

På Hus­by gård ser­ve­ras det var­je ons­dag ve­gansk/ve­ge­ta­risk sop­pa med bröd och kaf­fe. Pris en­dast 55 kro­nor. På ons­da­gar­na är det ock­så öpp­na verk­stä­der för al­la som är in­tres­se­ra­de av hant­verk mel­lan kloc­kan 10 och 13. Del­ta­gan­det är gra­tis, du be­ta­lar ba­ra för ma­te­ri­a­let. Hus­by Konst & Hant­verks­för­e­ning, 08-751 11 88, in­fo@hus­by­gard.nu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.