Op­ti­mism in­för Akro­pols come­back

Vi i Rinkeby - - SPORT - Jon­ny An­ders­son

På lör­dag gör Akro­pol come­back i herr­bas­ke­tens di­vi­sion 1. Co­achen Jon­ny Is­hak sik­tar på pla­ce­ring 3-6 och be­dö­mer att han har en ho­mo­gen trupp med ta­langglans.

Akro­pol be­seg­ra­de för­ra fre­da­gen AIK:s re­serv­lag med 74–58.

Två dygn se­na­re blev det 71–63 mot se­ri­e­kon­kur­ren­ten Li­din­gö. Gäs­ter­na kom till Ung­do­mens Hus med en li­te stu­kad trupp, å and­ra si­dan bor­de Akro­pol vun­nit med stör­re mar­gi­nal. Emel­lanåt var det för myc­ket en­mans­sho­wer när hem­ma­spe­lar­na at­tac­ke­ra­de kor­gen. När man val­de sam­ar­be­te och spel­kom­bi­na­tio­ner kom po­äng­en i en stri­da­re ström.

– Slar­vigt, fram­för allt på slu­tet, sä­ger co­achen Jon­ny Is­hak som än­då var nöjd.

Spe­ci­ellt de­fen­sivt, från­sett de­tal­jer som han mat­chen ige­nom såg sig tvung­en att tja­ta om.

”Ni mås­te ve­ta vem som är far­lig, vem ni ska mar­ke­ra”, var en av på­min­nel­ser­na.

– Li­din­gö är som vi ny­kom­ling­ar och vi vet väl in­te rik­tigt var de står, fort­sät­ter Is­hak.

Där­e­mot för­säk­rar han att Akro­pol in­te tän­ker va­ra en blyg ny­kom­ling. Det finns kva­li­tet i trup­pen som ska räc­ka för en bra sä­song. Möj­li­gen sak­nas en rik­tigt lång och tung cen­ter som tar mass­vis av re­tu­rer un­der bå­da kor­gar­na. Ba­boucarr Jack kan bli den­ne om han tuf­far till sig. Även Ba­ba Dib­ba, som ef­ter en trög förs­ta hal­va där han ha­de svårt att hit­ta kor­gen och i stäl­let tog fouls, vi­sa­de mer i and­ra hal­van av Li­din­gö­mat­chen.

– De är in­te jät­testo­ra, bå­da får kom­pen­se­ra med att va­ra at­le­tis­ka, sä­ger Jon­ny Is­hak.

Mot Li­din­gö var Di­e­go Gon­za­lez Mo­rin mest lyc­ko­sam i det fy­sis­ka po­si­tions­spe­let un­der kor­gar­na. Honom vill dock Is­hak nytt­ja som mur­bräc­kan som ut- ifrån at­tac­ke­rar in mot kor­gen.

– Di­e­go är en tank, väl­digt svår­stop­pad och tar smäl­lar på vägen fram. Han är nyt­tig för oss.

An­nars är Akro­pol­coachen för­sik­tig med att lyf­ta fram en­skil­da spe­la­re. Trots ett par lång­tids­ska­dor för­fo­gar han över en bred trupp och han me­nar att al­la gör sitt när de får spel­tid.

Ro­bi­el Gebri­el och Ab­dull­la­hi ”Brooks” Os­man vi­sa­de här­lig speed och stundom kre­a­ti­vi­tet, men skot­ten hit­ta­de of­ta fel si­da av ring­en. Då var Mi­ke Ka­h­sai ef­fek­ti­va­re, mer rakt på i skott och kor­g­at­tac­ker.

– Vi har ett ho­mo­gent lag, med en hel del ta­lang, sä­ger Jon­ny Is­hak.

”Vi har ett ho­mo­gent lag, med en hel del ta­lang.”

Han hål­ler Nac­ka som se­ri­efa­vo­rit, på öv­re hal­van ska vi även åter­fin­na Akro­pol när det drar ihop sig fram­åt vår­kan­ten.

– Jag tyc­ker det. Vi har fått i gång kil­lar med Jär­vaan­knyt­ning, även spe­la­re ut- ifrån och sam­man­ta­get ser det spän­nan­de ut.

Att Akro­pol för­ra sä­song­en var ett halv­bra di­vi­sion 2-lag har Is­hak ti­di­ga­re för­kla­rat med att ”inspirationen sak­na­des”. På den punk­ten ska det in­te fe­la nu. Spe­lar­na vill lyc­kas.

I all­ra sista gen­re­pet, bor­ta mot Ham­mar­by i tis­dags, vann Akro­pol med 80–69. En­ligt Jon­ny Is­hak var det en då­lig in­sats. Non­cha­lant. Och han hop­pas att Ham­mar­bys ag­gres­si­vi­tet blev ett ”wa­ke-up call” in­för pre­miä­ren mot Blac­ke­berg.

– Ett li­tet väs­te­rorts­de­by och det är kul. Vi ska väl va­ra un­der­dog, men jag tror att vi kan slå Blac­ke­berg.

FO­TO: JON­NY AN­DERS­SON

POÄNGGÖRARE. Di­e­go Gon­za­lez Mo­rin för­sö­ker sig på än­nu en två­po­äng­a­re.

OP­TI­MIS­TISK. Jon­ny Is­hak tror på sin trupp in­för åter­koms­ten i di­vi­sion 1.

AT­TACK. Ro­bi­el Gebri­el at­tac­ke­rar kor­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.