Rin­ke­by upp till 4:an

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son

Rin­ke­by Uni­ted är i di­vi­sion 4. Det är ba­ra bör­jan. – Vi ska till all­svens­ka, mö­ta AIK, Ham­mar­by och Djur­går­den, sä­ger le­da­ren Adi Dram­meh.

När Ola Wen­ström, Erik Ni­va och Bo­jan Djor­d­jic för­ra veckan sum­me­ra­de and­ra om­gång­en av Cham­pi­ons Le­a­gue upp­stod ett ovän­tat ju­bel i Via­sat-sänd­ning­en – när Ni­va ba­su­ne­ra­de ut att Rin­ke­by gått upp och Djor­d­jic sträck­te upp ar­mar­na.

– Klart att jag redan vis- ste. Jag kol­la­de te­le­fo­nen he­la ti­den, be­rät­tar Bo­jan Djor­d­jic, en av Rin­ke­bys ota­li­ga trä­na­re.

Ett halvt dygn se­na­re satt Djor­d­jic, Adi Dram­meh med fle­ra och smid­de pla­ner för Rin­ke­by­la­gets fram­tid. Och det är inga bly­ga gos­sar.

– Hur vi ska kla­ra oss i di­vi­sion 4, det kan du ju in­te frå­ga, sä­ger Adi med barsk stäm­ma och skrat­tar. Vi ska vin­na fy­ran, gå upp i tre­an och ba­ra fort­sät­ta. Vi ska till all­svens­kan, mö­ta AIK, Ham­mar­by och Djur­går­den.

Det var i häng­mat­chen mot Salt­sjö­ba­den som Rin­ke­by Uni­ted säk­ra­de se­rie­se­gern för­ra veckan. 3–0 satt vid förs­ta an­blic­ken långt in­ne. Först i 73:e mi­nu­ten gjor­de Victor Rodriguez 1–0 och i an­fal­let ef­ter gjor­de Biy­an Bo­zan slut på spän­ning­en.

Sce­na­ri­ot över­ras­ka­de in­te Adi Dram­meh det mins­ta. Han var tvär­sä­ker på att se- rie­se­gern skul­le bär­gas mot ”Sal­tis”.

– Vi vet att vi är bäst trä­na­de av al­la lag, att ti­den ta­la­de för oss. I många mat­cher har vi av­gjort sista 15-20 mi­nu­ter­na. Vi är sten­hår­da på di­sci­plin. Rodriguez är en stjär­na, men ha­de trä­nat för då­ligt, där­för bör­ja­de han på bän­ken. Men vi visste att han skul­le hjäl­pa oss, vil­ket han gjor­de di­rekt. Och Biy­an är en mål­ma­skin.

Rin­ke­by har redan ett ny­för­värv klart, ett an­nat ”på G”. Frå­gan är vem som trä­nar gäng­et 2018?

– En an­nan kons­tig frå­ga, sä­ger Adi och gar­var. Vi har ald­rig haft en trä­na­re. Al­la är trä­na­re, det här är Rin­ke­bys lag. Till och med man­nen som kom­mer ner från cent­rum har rätt att ut­tryc­ka sin åsikt, vi lyss­nar. Att vi har 40 man i om­kläd­nings­rum­met in­nan match be­ror på att al­la ska få va­ra med. Vi be­hö­ver in­te en trä­na­re, det är vi al­li­hop. Det har fun­kat hit­tills, var­för ska vi by­ta kon­cept? Om vi kör fast så ring­er vi Mar­tin (Mutum­ba) ne­re i Gö­te­borg och så kom­mer han på nå­got, det be­hö­ver in­te va­ra svå­ra­re.

Är Mutum­ba ett ny­för­värv 2018?

– Al­la ro­par på Mar­tin, han är den sto­re Rin­ke­by­so­nen och han kom­mer när han kom­mer, svarar Adi Dram­meh.

”Vi be­hö­ver in­te en trä­na­re, det är vi al­li­hop.”

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

SERIESEGER. Rin­ke­by Uni­ted fi­ra­de se­rie­se­gern ef­ter 3-0 mot Salt­sjö­ba­den.

FOTO: AN­DERS EK­STRÖM

Bo­jan Djor­d­jic.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.